แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 61
คำอธิษฐานภาวนาของผู้ถูกเนรเทศ

    สดด บทนี้อาจเข้าใจได้หลายวิธี เช่นอาจเข้าใจว่าเป็นคำอธิษฐานภาวนาของกษัตริย์ซึ่งอยู่ในอันตรายจะสิ้นพระชนม์ (ข้อ 2) จึงวอนขอพระเจ้าให้ทรงช่วยให้มีสุขภาพดีและปลอดภัย "ภายใต้ร่มปีกของพระองค์" (ข้อ 4) กษัตริย์ทรงแน่พระทัยว่าประชากรกำลังภาวนาเพื่อพระองค์ด้วย จึงทรงสัญญาว่าจะทรงแก้บนที่ทรงบนบานไว้กับพระเจ้า ในฐานะคริสตชน เราทุกคนรู้ว่าพระเจ้าทรงปกป้องเราอย่างแน่นอนในองค์พระบุตรซึ่งทรงประสงค์จะรวบรวมเราไว้ "ดังแม่ไก่กกลูกไว้ใต้ปีก" (เทียบ มธ 23:37)
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ใช้เครื่องสายประกอบ ของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าแต่พระเจ้า โปรดฟังเสียงร้องของข้าพเจ้า
        โปรดทรงรับฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้า
2    ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์จากสุดปลายแผ่นดิน
        เมื่อใจข้าพเจ้าอ่อนล้า
    โปรดทรงนำข้าพเจ้าไปยังศิลาที่อยู่สูง สุดเอื้อมของข้าพเจ้า
3    เพราะพระองค์ทรงเป็นที่หลบภัยของข้าพเจ้า
        ทรงเป็นหอสูงแข็งแกร่งต่อหน้าศัตรู
4    ขอให้ข้าพเจ้าพำนักอยู่ในกระโจมของพระองค์ตลอดไป
        ขอให้หลบภัยอยู่ภายใต้ร่มปีกของพระองค์
5    ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงฟังคำบนบานของข้าพเจ้า
        ประทานมรดกของผู้ที่ยำเกรงพระนามแก่ข้าพเจ้า
6    ขอโปรดให้กษัตริย์มีพระชนมายุยืนนาน
        ให้พระชนมพรรษาสืบต่อไปหลายชั่วอายุคน
7    ขอพระราชบังลังก์ดำรงอยู่เฉพาะพระพักตร์ตลอดกาล
        ขอความรักมั่นคงและความสัตย์จริงคุ้มครองพระราชา
8    แล้วข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญพระนามตลอดไป
        และจะปฏิบัติตามคำบนบานที่ให้ไว้ทุกๆวัน