แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 51
บทภาวนาแสดงความเสียใจที่ทำบาป

เพลงอ้อนวอนบทนี้เป็นที่รู้จักดีที่สุดในบรรดา "เพลงสดุดีขอสมาโทษ" ทั้งเจ็ดบท เพราะพระศาสนจักรใช้บ่อยมากในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (ทำวัตร)  สดด บทนี้เป็นคำภาวนาจากใจจริงด้วยความถ่อมตนขอให้พระเจ้าทรงลบล้างความสับสนวุ่นวาย ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมอันเกิดจากบาป ผู้ประพันธ์สารภาพบาปของตนและขอพระเจ้าทรงให้อภัยเพราะเขามั่นใจในความดีหาขอบเขตมิได้ของพระองค์ อุปมาเรื่องลูกล้างผลาญ (ลก 5:11-32) สอนความจริงเรื่องนี้อย่างชัดเจน เพลงสดุดีบทนี้จึงเป็นบทภาวนางดงาม ที่คริสตชนทุกคนควรใช้แสดงความสำนึกถึงบาปของตนบ่อยๆ สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด เมื่อประกาศกนาธันเข้าเฝ้า หลังจากที่ทรงทำบาปกับนางบัทเชบา1    ข้าแต่พระเจ้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าตามความรักมั่นคงของพระองค์เถิด
        โปรดทรงลบล้างการล่วงละเมิดของข้าพเจ้าเพราะพระกรุณาของพระองค์
2    โปรดทรงล้างข้าพเจ้าให้สะอาดหมดจดจากความผิดของข้าพเจ้า
        โปรดชำระข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์จากบาปที่ข้าพเจ้าได้กระทำ
3    เพราะข้าพเจ้าตระหนักดีถึงการล่วงละเมิดของตน
        บาปของข้าพเจ้าอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเสมอ
4    ข้าพเจ้าทำบาป ผิดต่อพระองค์ พระองค์แต่ผู้เดียว
        ข้าพเจ้ากระทำสิ่งที่ทรงเห็นว่าชั่วร้าย
    ข้าพเจ้ายอมรับผิด เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงความเที่ยงธรรมที่ทรงช่วยให้รอดพ้น เมื่อทรงพิพากษา
        และจะทรงชนะคดี เมื่อทรงถูกไต่สวน
5    ใช่แล้ว ข้าพเจ้ามีความผิดตั้งแต่เกิด
        เป็นคนบาปตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์
6    ถูกแล้ว พระองค์ทรงปรารถนาความจริงใจในข้าพเจ้า
        ทรงสอนปรีชาญาณในส่วนลึกของจิตใจข้าพเจ้า
7    โปรดทรงชำระข้าพเจ้าด้วยกิ่งหุสบ แล้วข้าพเจ้าจะบริสุทธิ์
        โปรดทรงล้างข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะขาวกว่าหิมะ
8    ขอให้ข้าพเจ้าประสบความชื่นบานและยินดี
        และกระดูกที่พระองค์ทรงหักจะเปรมปรีดิ์ที่หายเป็นปรกติ
9    โปรดเบือนพระพักตร์จากบาปของข้าพเจ้า
        และทรงลบล้างความผิดของข้าพเจ้าให้สิ้นไป
10    ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงสร้างใจที่ใสสะอาดไว้ในข้าพเจ้า
        โปรดทรงฟื้นฟูดวงจิตของข้าพเจ้าให้มั่นคง
11    ขออย่าทรงผลักไสข้าพเจ้าไปจากพระพักตร์
        ขออย่าทรงยกพระจิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ออกจากข้าพเจ้าเลย
12    ขอพระองค์ประทานความชื่นชมที่ทรงช่วยให้รอดพ้นคืนให้ข้าพเจ้า
        ขอพระองค์ทรงค้ำจุนจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไว้ในข้าพเจ้า
13    ข้าพเจ้าจะได้สอนผู้ล่วงละเมิดให้รู้จักทางของพระองค์
        แล้วคนบาปก็จะกลับมาหาพระองค์
14    ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น
        โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากโทษประหาร
        แล้วลิ้นของข้าพเจ้าจะร้องสรรเสริญความเที่ยงธรรมของพระองค์
15    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงเผยริมฝีปากของข้าพเจ้า
        แล้วปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระองค์
16    พระองค์ไม่พอพระทัยเครื่องบูชา
        ถ้าข้าพเจ้าจะถวายเครื่องบูชา พระองค์จะไม่ทรงรับ
17    ข้าแต่พระเจ้า เครื่องบูชาของข้าพเจ้าคือดวงจิตที่เป็นทุกข์
        ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ไม่ทรงรังเกียจใจที่เป็นทุกข์และถ่อมตน
18    ขอพระองค์ทรงกระทำดีต่อศิโยนด้วยพระทัยกรุณา
        ขอทรงสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่
19    แล้วพระองค์จะพอพระทัยในเครื่องบูชาที่ทรงกำหนด
        ทั้งสัตว์และธัญบูชาที่ต้องเผาทั้งหมด
        โคเพศผู้ก็จะถูกนำมาถวายยังพระแท่นบูชาของพระองค์