แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 48
ศิโยน ภูเขาแห่งพระเจ้า


สดด บทนี้เป็น "เพลงศิโยน" บทที่สอง (ดู สดด 46) สรรเสริญนครศักดิ์สิทธิ์ในฐานะเป็นที่ประทับของพระเจ้า และศัตรูไม่อาจทำลายได้ ผู้ประพันธ์เรียกภูเขาศิโยนว่าเป็นภูเขาสูง"ทางเหนือสุด" (ศาโฟรน) ซึ่งเป็นที่ประทับของเทพเจ้าบาอัล เทพเจ้าแห่งพายุของชาวคานาอัน จึงเป็นการอ้างสิทธิเหนือภูเขานั้นให้แก่พระยาห์เวห์ด้วย เพราะฉะนั้นกรุงเยรูซาเล็มได้รับคำสรรเสริญมิใช่เพราะความงดงามและความแข็งแรงมั่นคงเท่านั้น แต่โดยเฉพาะเพราะเป็นนครที่ประทับของพระเจ้า พระมหากษัตริย์แห่งสกลจักรวาล  ในภาพของภูเขาศิโยน คริสตชนต้องมองเห็นพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า ซึ่งทรงสถาปนาไว้ "บนศิลา และไม่มีอำนาจใดจะเอาชนะได้" (มธ 16:18) คริสตชนจึงมีเหตุผลที่ต้องยินดีเสมอเพราะบ้านของตนมีความมั่นคงเช่นนี้
บทเพลง เพลงสดุดีของลูกหลานโคราห์1    พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่ ทรงสมควรจะได้รับการยกย่องอย่างยิ่ง
        ในนครแห่งพระเจ้าของเรา
2    ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สูงตระหง่าน งามตระการ
        เป็นความชื่นบานทั่วแผ่นดิน

    ภูเขาศิโยนที่พำนักของพระเจ้า
        เป็นนครของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
3    พระเจ้าในปราสาทราชมณเฑียร
        ทรงสำแดงพระองค์เป็นป้อมปราการ

4    ดูซิ หมู่กษัตริย์ทรงรวมกำลัง
        ยกทัพเข้ามาพร้อมกัน
5    เพียงทอดพระเนตรเห็น ก็ทรงประหลาดพระทัย
        ทรงตกพระทัยและหนีไป

6    ที่นั่น บรรดากษัตริย์ทรงกลัวจนตัวสั่น
        เหมือนสตรีเจ็บครรภ์จะคลอดบุตร
7    เหมือนเรือจากทาร์ซิส
        ที่ถูกลมตะวันออกทำลายจนอับปาง

8    สิ่งใดที่เราเคยได้ยิน เราก็เห็นด้วยตา
        ในนครของพระยาห์เวห์จอมจักรวาล
    ในนครของพระเจ้าของเรา
        พระเจ้าทรงสถาปนานครนี้ไว้ตลอดไป

9    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์
        ในพระวิหาร
10    ข้าแต่พระเจ้า พระนามของพระองค์แผ่ไปถึงปลายแผ่นดินฉันใด
        คำสดุดีสรรเสริญพระองค์ก็แผ่ไปฉันนั้น

    พระหัตถ์ขวาของพระองค์ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นอย่างสมบูรณ์

11        ภูเขาศิโยน จงเปรมปรีดิ์
    บรรดาเมืองแห่งยูดาห์ จงยินดี
        เพราะพระองค์ทรงช่วยให้รอดพ้นตามพระสัญญา

12    จงล้อมศิโยน จงเดินไปรอบๆเถิด
        จงนับจำนวนหอรบของนครนี้
13    จงดูกำแพง เมือง
        จงสำรวจปราสาทราชวัง
    เพื่อบอกให้ชนรุ่นหลังได้รู้
14        ว่านี่แหละคือพระเจ้า
    พระเจ้าของเราตลอดไป
        พระองค์ทรงเป็นผู้นำทางของเรา