แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 47
พระยาห์เวห์กษัตริย์แห่งอิสราเอล กษัตริย์ของโลก


สดด บทนี้เป็นบทหนึ่งในจำนวน "เพลงสดุดีพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์" ทรงปกครองสกลจักรวาล 6 บท (ดู สดด 93; 96-99) ถ้าจะอธิบายในด้านประวัติศาสตร์ เพลงสดุดีบทนี้แต่เดิมเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะยิ่งใหญ่ในการสงคราม ถ้าจะอธิบายในด้านพิธีกรรมทางศาสนา เพลงสดุดีนี้ใช้ในวันสมโภชในฤดูใบไม้ร่วงเฉลิมฉลองพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ คำอธิบายในด้านอวสานกาลกล่าวว่าเพลงสดุดีบทนี้เป็นภาพแสดงถึงอนาคต ที่พระเจ้าจะทรงสถาปนาการปกครองของพระองค์เหนือสกลโลก ข้อความใน สดด บทนี้เป็นจริงอย่างสมบูรณ์เมื่อพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพและทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์ เมื่อทรงมีชัยต่อบาปและความตายแล้ว พระองค์ทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์แห่งสกลจักรวาล พระศาสนจักรใช้ สดด บทนี้โดยเฉพาะในพิธีกรรมสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ (เทียบ ข้อ 5)
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของลูกหลานโคราห์1    ประชากรทั้งหลาย จงปรบมือเถิด
        จงเปล่งเสียงโห่ร้องถวายพระเจ้าด้วยความยินดี

2    เพราะพระยาห์เวห์ พระเจ้าสูงสุด ทรงน่าเกรงขาม
        ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เหนือทั่วแผ่นดิน
3    ทรงนำประชากรทั้งหลายมาไว้ใต้อำนาจของเรา
        และทรงนำนานาชาติมาไว้ใต้เท้าของเรา

4    พระองค์ทรงเลือกแผ่นดินเป็นมรดกสำหรับเรา
        เป็นความภูมิใจของยาโคบ ซึ่งพระองค์ทรงรัก

5    พระเจ้าเสด็จขึ้นขณะที่มีเสียงโห่ร้องถวายชัย
        พระยาห์เวห์เสด็จไปขณะที่มีเสียงเป่าเขาสัตว์

6    จงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า จงร้องเพลงเถิด
        จงร้องเพลงถวายกษัตริย์ของเรา จงร้องเพลง
7    เพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ปกครองทั่วแผ่นดิน
        จงร้องเพลงไพเราะถวายพระองค์เถิด
8    พระเจ้าทรงปกครองเหนือนานาชาติ
        พระองค์ประทับอยู่บนพระบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

9    บรรดาผู้นำประชากรทั้งหลายมาชุมนุมกัน
        พร้อมกับประชากรของพระเจ้าแห่งอับราฮัม
    ผู้ทรงอำนาจบนแผ่นดินเป็นของพระเจ้า
        พระองค์ทรงรับการยกย่องอย่างยิ่ง