แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 36
ความชั่วร้ายของคนบาปและพระทัยอารีของพระเจ้า


สดด บทนี้แต่เดิมอาจเป็นบทประพันธ์ 2 บทที่ถูกนำมารวมกัน (ข้อ 1-4 และข้อ 5-12) ภาคแรกกล่าวถึงท่าทีผิดๆของคนบาปซึ่งคิดว่าพระเจ้าจะไม่ทรงลงโทษความผิดของเขา ส่วนภาคที่สองกล่าวถึงพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณา และจะทรงอวยพรทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระองค์ สำหรับคริสตชนที่มีความเชื่อ ความชั่วช้ามากมายที่มีอยู่ในโลกต้องไม่ทำให้เขาหมดหวัง ความดีของพระเจ้าและความรักที่ทรงมีต่อสิ่งสร้างของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และมีพลังมากกว่าความชั่ว ความคิดเช่นนี้ต้องให้กำลังใจและความบรรเทาใจแก่ทุกคน
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ของกษัตริย์ดาวิด ผู้รับใช้พระยาห์เวห์1    บาปพูดในใจของคนอธรรม
    ความยำเกรงพระเจ้าไม่อยู่ต่อหน้าของเขา
2    เขายกย่องตนเอง
    จนไม่เห็นความผิดและเกลียดชังความผิดนั้น
3    ทุกสิ่งที่เขาพูดล้วนชั่วร้ายและหลอกลวง
    เขาเลิกประพฤติตนเฉลียวฉลาดและเลิกทำความดี
4    แม้บนเตียงนอน เขาก็ยังวางแผนชั่วร้าย
    เขาตั้งตนอยู่ในหนทางที่ไม่ดี
    ไม่ยอมละทิ้งความชั่วร้าย

5       ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั่นคงของพระองค์ยิ่งใหญ่ถึง    ท้องฟ้า
    ความซื่อสัตย์ของพระองค์กว้างใหญ่ถึงหมู่เมฆ
6    ความเที่ยงธรรมของพระองค์เป็นเสมือนภูเขาสูงสุด
    วิจารณญาณของพระองค์ล้ำลึกประดุจมหาสมุทร
    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงช่วยเหลือทั้งมนุษย์และสัตว์
7    ข้าแต่พระเจ้า ความรักมั่นคงของพระองค์ประเสริฐยิ่งนัก
    บุตรแห่งมนุษย์จึงเข้ามาลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์
8    พระองค์ประทานอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์จากพระวิหารเลี้ยงดูเขา
    ให้เขาดื่มน้ำชื่นใจจากกระแสธารของพระองค์
9    ในพระองค์มีต้นธารแห่งชีวิต
    เมื่อพระองค์ทรงส่องแสงf ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงแลเห็นความสว่าง
10    ขอพระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์ต่อไปแก่ผู้ที่รู้จักพระองค์
    ทรงแสดงความเที่ยงธรรมของพระองค์แก่ผู้มีใจซื่อตรง
11    ขออย่าให้เท้าของคนยโสเหยียบย่ำข้าพเจ้า
    หรือมือของคนอธรรมผลักไสข้าพเจ้า

12    ดูซิ เขาทั้งหลายผู้กระทำความชั่วล้มลงแล้ว
    เขาอยู่บนพื้น ลุกขึ้นอีกไม่ได้