แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 28
คำภาวนาวอนขอและขอบพระคุณ


สดด บทนี้เป็นคำภาวนาของผู้ป่วยในสภาพหมดหวัง พระเจ้าทรงนิ่งเฉยอยู่และผู้คนรอบด้านหามีใครสักคนเป็นมิตรแท้ แต่ในที่สุด (ข้อ 6) พระเจ้าก็ทรงฟังและตอบคำอ้อนวอนของเขา ข้อความ 2 ข้อสุดท้ายทำให้เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำภาวนาสำหรับประชากรอิสราเอลทั้งชาติพร้อมกับพระราชา
ของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าร้องหาพระองค์ผู้ทรงเป็นหลักศิลาของข้าพเจ้า
    โปรดอย่าทรงปิดพระกรรณไม่ฟังข้าพเจ้า
    เกรงว่าถ้าพระองค์ทรงเงียบเฉยไม่ทรงตอบ
    ข้าพเจ้าก็จะเป็นเหมือนผู้ลงไปในแดนมรณะ

2    โปรดทรงฟังเสียงข้าพเจ้าวอนขอ
    ยามข้าพเจ้าร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์
    เมื่อข้าพเจ้าชูมือทั้งสองขึ้นaยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
3    อย่าทรงฉุดลากข้าพเจ้าไปพร้อมกับคนชั่วร้าย
    และกับผู้กระทำความชั่ว
    ปากของเขาพูดถึงสันติกับเพื่อนบ้าน
    แต่ใจมีแต่ความมุ่งร้าย

4    ขอพระองค์ทรงตอบสนองเขาตามการกระทำ
    และตามความชั่วร้ายของกิจการของเขา
    มือของเขาทำอย่างไร
    ขอพระองค์ทรงตอบแทนอย่างสาสม

5    เขาเหล่านั้นไม่เข้าใจถึงพระราชกิจของพระยาห์เวห์
    ถึงผลงานจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์
    ขอพระองค์ทรงทำลายเขาให้ย่อยยับ จนลุกขึ้นมาอีกไม่ได้

6    ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์
    เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพเจ้าวอนขอ

7    พระยาห์เวห์ทรงเป็นพละกำลังและทรงเป็นโล่กำบังของข้าพเจ้า
    ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์
    ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือแล้ว ใจของข้าพเจ้าจึงชื่นชมยินดี
    ข้าพเจ้าจะร้องเพลงขอบพระคุณพระองค์

8    พระยาห์เวห์ทรงเป็นพละกำลังของประชากรของพระองค์
    ทรงเป็นที่ลี้ภัยช่วยผู้รับเจิมของพระองค์ให้รอดพ้น
9    โปรดทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้น
    ประทานพระพรแก่ผู้ที่เป็นสมบัติของพระองค์
    โปรดทรงเลี้ยงดูและโอบอุ้มเขาไว้ตลอดไป