แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 27
บทภาวนาแสดงความวางใจในพระเจ้า


สดด บทนี้แบ่งได้เป็น 2 ตอน ตอนแรก (ข้อ 1-6) แสดงความวางใจอย่างเต็มที่ต่อพระเจ้า ส่วนตอนที่สอง (ข้อ 7-12) เป็นคำอ้อนวอนของผู้ที่ถูกใส่ร้ายกล่าวหา ถึงกระนั้นก็ไม่มีความขัดแย้งกัน เพราะท่าทีทั้งสองนี้สับเปลี่ยนกันอยู่เสมอในชีวิตจริง ความเชื่อมั่นในพระเจ้า มิได้ห้ามเราไม่ให้ทูลวอนพระเจ้าในการภาวนา ให้ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของเราตามความเชื่อของ คริสตชน วลี "แดนของผู้เป็น" ในข้อ 13 อาจหมายถึงชีวิตหน้ากับพระเจ้า
ของกษัตริย์ดาวิด1    พระยาห์เวห์ทรงเป็นความสว่างและทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น
    ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใด?
    พระยาห์เวห์ทรงเป็นป้อมปราการปกป้องชีวิตของข้าพเจ้า
    ข้าพเจ้าจะหวาดกลัวผู้ใดเล่า?
2    เมื่อคนชั่วร้ายเข้ามาโจมตีข้าพเจ้า
    เพื่อจะกินร่างข้าพเจ้า
    คู่อริและศัตรูของข้าพเจ้านั่นแหละ
    จะต้องสะดุดและล้มลง

3    แม้กองทัพจะตั้งค่ายประจันหน้าข้าพเจ้า
    ใจข้าพเจ้าก็จะไม่หวั่นกลัว
    แม้การรบจะมาคุกคามข้าพเจ้า
    ข้าพเจ้าก็ยังจะวางใจด้วยเช่นกัน

4    ข้าพเจ้าขอเพียงสิ่งเดียวจากพระยาห์เวห์
    สิ่งเดียวนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหา
    คือการได้พำนักอยู่ในพระเคหาของพระยาห์เวห์ทุกวันตลอดชีวิต
    เพื่อชมความงามของพระยาห์เวห์
    และคอยเฝ้าอยู่ในพระวิหารของพระองค์

5    ในวันเคราะห์ร้าย พระองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ใต้ชายคาของพระองค์
    ทรงซุกข้าพเจ้าไว้ภายในกระโจมของพระองค์
    ทรงวางข้าพเจ้าไว้สูงบนหินผา
6    บัดนี้ข้าพเจ้าจึงยกศีรษะขึ้นเหนือเหล่าศัตรูที่อยู่โดยรอบ
    ข้าพเจ้าจะถวายเครื่องบูชาแสดงความชื่นชมในกระโจมของพระองค์
    จะขับร้องและสดุดีสรรเสริญพระยาห์เวห์

7    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังเสียงข้าพเจ้า
    เมื่อข้าพเจ้าร้องเรียกพระองค์
    โปรดทรงพระกรุณาตอบข้าพเจ้าด้วยเถิด
8    ใจข้าพเจ้าคิดคำนึงถึงพระวาจาที่ว่า
    "จงแสวงหาใบหน้าของเราเถิด"
    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์อยู่

9    ขอพระองค์อย่าทรงซ่อนพระพักตร์จากข้าพเจ้า
    อย่ากริ้วและอย่าทรงขับไล่ข้ารับใช้ของพระองค์เลย
    พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้า
    โปรดอย่าทรงจากข้าพเจ้าไป อย่าทรงละทิ้งข้าพเจ้าไว้
    ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

10    แม้บิดามารดาจะทอดทิ้งข้าพเจ้า
    พระยาห์เวห์ก็ทรงรับข้าพเจ้าไว้

11    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้จักทางของพระองค์
    โปรดทรงนำข้าพเจ้าให้เดินบนเส้นทางราบเรียบ
    เพราะศัตรูกำลังคอยทำร้ายข้าพเจ้าอยู่
12    ขอพระองค์อย่าทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าให้ศัตรูทำตามใจ
    พยานเท็จลุกขึ้นมาปรักปรำข้าพเจ้า
    มุ่งมั่นแต่จะทำร้ายข้าพเจ้า

13    ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าจะได้เห็นความดีของพระยาห์เวห์
    ในแผ่นดินแห่งผู้เป็น
14    จงมีความหวังในพระยาห์เวห์เถิด จงเข้มแข็ง จงทำใจกล้า
    จงมีความหวังในพระยาห์เวห์เถิด