foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ขอให้พระเยซูเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นแสงสว่างให้แก่คุณในความมืด
เป็นความอบอุ่นให้แก่คุณในความหนาวเหน็บ
และเป็นความสุขให้แก่คุณในยามโศกเศร้า    

ขอให้สันติของมวลคลื่นเคลื่อนไหวมาสู่ท่าน
ขอให้สันติอันลึกซึ้งของอากาศพัดผ่านมายังท่าน
ขอให้สันติอันลึกซึ้งของความสงบเงียบในโลกปกคลุมท่าน
ขอให้สันติอันลึกซึ้งของดวงดาวส่องสว่างมายังท่าน
ขอให้สันติอันลึกซึ้งของเงามืดยามค่ำคืนโอบอุ้มท่าน
ให้ดวงจันทร์และดวงดาวส่องแสงมายังท่านอยู่เสมอ
ขอให้สันติอันลึกซึ้งของพระคริสตเจ้า พระบุตรแห่งสันติ สถิตอยู่กับท่านเสมอ    
Traditional Gaelic blessing

ไม่ว่าท่านจะไปที่ใด ขอให้พระเจ้า พระบิดาสถิตอยู่กับท่าน
ไม่ว่าท่านจะไปที่ใด ขอให้พระเจ้า พระบุตรสถิตอยู่กับท่าน
ไม่ว่าท่านจะไปที่ใด ขอให้พระเจ้า พระจิตสถิตอยู่กับท่าน