พระเจ้าทรงอวยพรเราทุกคน 
ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่าน
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลรักษาท่าน
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระทัยดีต่อท่าน
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตากรุณาต่อท่าน
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรมายังท่านด้วยความโปรดปราน
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานสันติสุขแก่ท่าน 
(เทียบ กดว. 6) 

พระเจ้าทรงปลอบโยนเรา
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงสร้างเรามาเพื่อความมืด แต่เพื่อความสว่าง
พระองค์มิได้ทรงสร้างเรามาเพื่อความเศร้าโศก แต่เพื่อความชื่นชมยินดี
พระองค์มิได้ทรงสร้างเรามาเพื่อความตาย แต่เพื่อมีชีวิต
ดังนั้น ขอทรงนำเราทุกคนให้ได้ชื่นชมพระพักตร์ของพระองค์ด้วยเทอญ   

เราปรารถนาจะภาวนาสำหรับผู้เป็นเสมือนภูเขาที่ถูกลมพัดกระหน่ำในวันนี้ ขอพระองค์ประทานความบรรเทาแก่พวกเขาด้วย
เราภาวนาสำหรับผู้ที่เป็นดั่งทะเลซึ่งถูกกระหน่ำด้วยพายุ ขอพระองค์ประทานความสงบแก่พวกเขาด้วย
และเราภาวนาสำหรับผู้ที่เป็นเสมือนกลางคืนที่มืดมิดในวันนี้ ของพระองค์ประทานความหวังแก่พวกเขาด้วยเทอญ 
Sophie Piper   

ทุกๆ วัน ในความเงียบสงบ เราระลึกถึงบรรดาคนที่เรารัก คิดถึงบุคคลที่เราได้บอกลาเป็นครั้งสุดท้าย ทุกวันในความเงียบ เรายังคงระลึกถึงพวกเขาเสมอ    

ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงเป็นดังต้นไม้ที่เขียวชอุ่มสำหรับลูก
เป็นดังที่พักพิงให้ลูกได้อยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์
และโปรดอวยพรลูกอีกครั้ง ดังเช่นสายฝนอันอบอุ่นที่โปรยปรายลงมา ซึ่งให้ชีวิตแก่ทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมา 
(เทียบ ฮชย. 14)