แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ข้าแต่พระเยซูเจ้า องค์แห่งสันติ พระองค์ทรงหยิบขนมปังและปลา แจกจ่ายแก่ผู้คนเป็นอันมาก
ลูกขอถวายของขวัญเล็กน้อยแห่งการไม่ทะเลาะเบาะแว้งและการไม่ใช้กำลังเข้าหากัน ให้เป็นของขวัญแด่พระองค์ในวันนี้
ขอทรงโปรดทวีความตั้งใจเช่นนี้ในท่ามกลางนานาชาติทั่วโลก เพื่อประชาชาติทั้งหลายจะได้ละทิ้งการทำสงครามและหันมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
Sophie Piper

พระเจ้าที่รัก โปรดช่วยให้ลูกเข้าใจว่า เราไม่ควรจะทะเลาะเบาะแว้งกันเพื่อต่อต้านคนอื่น แต่ควรจะต่อต้านเพื่อไม่ให้เกิดการวิวาทกันนั่นเอง 
พระเจ้าที่รัก โปรดช่วยเราทุกคนให้เข้าใจว่า การทำสงครามนั้น ไม่ควรทำเพื่อต่อต้านคนอื่น แต่ควรจะต่อต้านไม่ให้เกิดสงครามนั่นเอง 
Mary Joslin

ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้ทรงสร้างโลกนี้ โปรดช่วยเราให้รักซึ่งกันและกัน ทำให้นานาชาติสร้างมิตรภาพต่อกัน โปรดช่วยให้เราทุกคนรักซึ่งกันและกันฉันพี่น้อง
โปรดช่วยเราให้เป็นส่วนหนึ่งของการนำสันติภาพมาสู่โลก
และนำความสุขมาสู่ประชาชนทุกคนด้วยเทอญ 
(คำภาวนาจากประเทศญี่ปุ่น)  

ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยให้บรรดาเด็กๆ รู้จักความเงียบสงบ และเป็นผู้สืบทอดสันติภาพด้วยเทอญ 
St. Clement (1st century) 

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงช่วยให้ลูกเป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพของพระองค์
ที่ใดมีความเกลียดชัง โปรดให้ลูกหว่านความรัก
ที่ใดมีความโกรธเคือง โปรดให้ลูกนำการอภัย
ที่ใดมีความบาดหมาง โปรดให้ลูกนำความเป็นหนึ่งเดียว
ที่ใดมีความสงสัย โปรดให้ลูกนำความเชื่อ
ที่ใดมีความสิ้นหวัง โปรดให้ลูกนำความหวัง
ที่ใดมีความมืดมน โปรดให้ลูกนำความสว่าง
ที่ใดมีความเศร้าโศก โปรดให้ลูกนำความชื่นชมยินดี
ข้าแต่พระอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดทรงช่วยลูกให้ไม่แสวงหาความบรรเทามากกว่าการให้ความบรรเทา ให้รู้จักเข้าใจคนอื่นมากกว่าการให้ผู้อื่นมาเข้าใจ ให้รู้จักรักผู้อื่นมากกว่าการให้ผู้อื่นมารัก เพราะเป็นการให้นี้แหละที่จะทำให้เราได้รับ เป็นการให้อภัยนี้แหละที่จะทำให้เราได้รับการอภัย และเป็นการยอมตายนั่นแหละที่จะทำให้เราได้เกิดใหม่ในชีวิตนิรันดร 
จากบทภาวนาของ นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี (1181-1126)