แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
saintimageการฟื้นฟูความรักในครอบครัว (Renewal of Family Love)

พ่อแม่
 • ข้าแต่พระบิดา  ผู้เปี่ยมด้วยความรักเหลือล้น  เรามาเฝ้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูเจ้าผู้เป็นที่รักของเรา เป็นบิดาแห่งแสงสว่าง ในพระองค์จะไม่มีความมืดมิด  และพระองค์ทรงเผยความจริงและแสงสว่างของพระองค์แก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์  เราขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเรียกให้เรามา ณ ที่นี้  และรวมเราเข้าด้วยกันเพื่อเหตุผลหนึ่งและวัตถุประสงค์หนึ่ง เราขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงประทานลูกๆ แก่เรา เพื่อว่าเราอาจจะฝึกให้เขาเดินในทางที่เขาควรจะเดิน  และเมื่อเขาอายุมากขึ้นเขาจะไม่พรากไปจากทางนั้น  เราเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า  องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ในฐานะที่พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งชีวิตเรา ความสัมพันธ์ของเราและครอบครัวของเรา  ขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้เรามีกันและกัน  และประทานเด็กๆ แก่เรา  พระองค์ทรงสอนเราตั้งแต่เรายังเป็นเด็กจนกระทั่งปัจจุบัน  เราประกาศสรรเสริญการกระทำอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์  ข้าแต่พระเยซูเจ้าโปรดอย่าทอดทิ้งจนกว่าเราจะประกาศความหนักแน่นของพระองค์แก่ชนทุกรุ่นที่จะต้องเกิดขึ้นมา
สามี :
 • ข้าแต่พระเจ้า  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะรักภรรยาดั่งที่พระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักร  ข้าพเจ้าอุทิศตนให้แก่เธอเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำเพื่อเรา  เพื่อให้เธอได้รับการชำระให้สะอาดและบริสุทธิ์ด้วยน้ำกับพระวจนะของพระเจ้า  เวลานั้นข้าพเจ้าอาจจะได้มอบเธอให้แก่พระองค์ในความงดงามแห่งพระสิริรุ่งโรจน์อย่างปราศจากจุดด่างพร้อย  หรือร่องรอยที่เสียหาย  มีความศักดิ์สิทธิ์และไม่มีความผิดใดๆ
 • ข้าพเจ้าจะใส่ใจความรู้สึกของภรรยาและกระทำต่อเธออย่างเคารพด้วยการไตร่ตรองในความต้องการของเธอ  ให้เกียรติเธอในฐานะที่เป็นเพศที่อ่อนแอกว่า  และจดจำไว้ว่าเธอเป็นหุ้นส่วนของข้าพเจ้าในการได้รับพระพรของพระเจ้า  เพราะถ้าข้าพเจ้าไม่กระทำต่อเธอด้วยความรักอย่างที่ข้าพเจ้าควรกระทำ  คำภาวนาของข้าพเจ้าก็จะไม่ได้รับการตอบรับ
 • ข้าพเจ้ารักภรรยาของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้ารักร่างกายของข้าพเจ้า  เพราะว่าไม่มีผู้ใดรังเกียจเนื้อหนังของตน  แต่จะบำรุงเลี้ยง และปกป้องอย่างระมัดระวัง  และทะนุถนอมร่างกายของเขาเหมือนกับที่พระคริสตเจ้ากระทำต่อพระศาสนจักร

ภรรยา :
 • ข้าแต่พระเจ้า  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะดำเนินชีวิตและกระทำอย่างสมกับการเป็นภรรยาที่ได้ถูกเลือกมาเพื่อพระพรที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ คือเป็นผู้ถ่อมตนและอ่อนโยน  อดทนกับคนอื่นๆ  รู้จักยอมรับในความผิดพลาดของสามี โดยอาศัยความรักที่พระองค์มีต่อข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจะพยายามอยู่กับสามีดุจดังมีพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าโดยพระจิตเจ้า ข้าพเจ้าพยายามไม่บ่นหรือโต้เถียงในทุกๆ สิ่ง  เพียงพูดจาด้วยความอ่อนโยน  เพื่อจะได้ไม่มีใครตำหนิข้าพเจ้าได้ และรู้ว่าพระเจ้าทรงทำงานภายในข้าพเจ้า  ช่วยให้ข้าพเจ้าเชื่อฟัง และทำในสิ่งที่เขาต้องการ ในทุกๆ เวลาข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดของสามี  เป็นผู้ช่วยและเป็นของเขาคนเดียว  ข้าพเจ้ายอมตามสามีเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้ายอมตามองค์พระผู้เป็นเจ้า ซื่อสัตย์ต่อเขาในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและปรับตัวเองให้เหมาะสมตลอดเวลา

ลูกๆ :
 • ข้าแต่พระเจ้า  เราขอบคุณพระองค์ที่ให้เรามีพ่อแม่  ในวันนี้เราสัญญาว่าจะนับถือพ่อแม่ของเราตามที่พระองค์ทรงบัญญัติ เพราะการนับถือพ่อแม่จะดีแก่ตัวเราเอง เราวางพระวาจาของพระองค์ในหัวใจของเรา  และตราตรึงพระบัญญัติทั้งหลายภายในตัวเรา  เรารักษากฎของพระองค์ราวกับผลไม้ต้องห้าม  และผูกมันไว้ที่นิ้วมือของเรา  และเขียนมันไว้ในสมุดบันทึกภายในหัวใจของเรา  เราเชื่อว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปรีชาญาณ  และความรู้เรื่องความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่เข้าใจได้   โดยปรีชาญาณจะทำให้วันของเราเพิ่มขึ้นหลายเท่า  และจำนวนปีแห่งชีวิตก็เพิ่มขึ้น

ทุกคน :
 • โปรดให้เราไว้ใจซึ่งกันและกัน ด้วยความเคารพ  ซื่อสัตย์  และใส่ใจกันและกัน  เพราะนี่เป็นหนทางเดียวที่เราจะได้เติบโตพร้อมกันตลอดไป
 • โปรดให้เราได้แบ่งปันสิ่งที่เราค้นพบและการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ  ในแต่ละวัน  ระลึกว่าเราแต่ละคนมีบางอย่างที่จะบอกกันและการฟังก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วย
 • โปรดให้เราพยายามรับรู้ถึงความชื่นชมยินดีของกันและกัน ความต้องการและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกับตระหนักว่าการเป็นครอบครัวที่อบอุ่นหมายถึงว่า บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจทุกๆ คนตลอดเวลา  แต่เราก็ยังคงอยู่ในครอบครัว เพื่อที่จะรักและช่วยเหลือพวกเขาเช่นเดิม

พระสงฆ์ :
 • จงประดับร่างกายของท่านในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นที่รักยิ่งของพระเจ้า  ความสงสาร ความกรุณา ความต่ำต้อย  ความว่าง่าย  พร้อมทั้งความอดทน อดกลั้นต่อการบ่นว่าจากผู้อื่น  ให้อภัยกันและกันดั่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงอภัยท่าน และเหนือสิ่งอื่นใด จงมีความรักกันเพราะจะช่วยเชื่อมโยงทุกๆ สิ่งให้สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์  และให้ความสงบของพระคริสตเจ้าปกครองดวงใจของท่านซึ่งถูกเรียกมาให้รวมกันเป็นร่างกายเดียวกันด้วยความขอบคุณ  ให้พระวาจาของพระคริสตเจ้าแผ่ไปในร่างกายของคุณอย่างอุดม  บอกสอนและตักเตือนกันด้วยความสุขุม  จงร้องเพลงสดุดีและบทเพลงจากจิตวิญญาณถวายพระเจ้าด้วยความขอบคุณจากใจของคุณ  และทุกสิ่งที่คุณทำไม่ว่าด้วยร่างกายหรือคำพูด  จงทำในนามของพระเยซูเจ้า รวมทั้งขอบพระคุณพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาผ่านทางพระเยซูเจ้าด้วย
 • ภรรยาเป็นของสามีอย่างเหมาะสมในพระเป็นเจ้า  สามีรักภรรยาและไม่กระทำรุนแรงต่อเธอ  ลูกๆ เชื่อฟังพ่อแม่ในทุกๆ สิ่ง เป็นสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้า
 • ให้เราคุกเข่าและภาวนาต่อพระบิดาแห่งครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า  ผู้ที่จะประทานความเข้มแข็งภายในที่มหาศาลแห่งพระจิตเจ้า โดยความสามารถอันไม่มีจำกัดแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์  โปรดให้รากของเราจมลึกลงในดินแห่งความรักอันน่าพิศวงของพระเจ้า โปรดให้เราสามารถรับรู้และเข้าใจความรักอันยิ่งใหญ่อย่างลึกซึ้ง  เหมือนกับที่ลูกๆ ของพระองค์ควรเข้าใจ และสามารถมีประสบการณ์ความรักของพระองค์ด้วยตัวเอง  ซึ่งคงจะยิ่งใหญ่มากจนเรามิอาจเห็นจุดจบแห่งความรักนี้ได้  หรือแม้แต่รู้และเข้าใจอย่างสมบูรณ์  เพื่อในที่สุดเราจะได้รับการเติมเต็มด้วยพระองค์
 • พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้า  ผู้ทรงอำนาจและกระทำการของพระองค์ในตัวพวกเรา  สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากกว่าที่เราจะกล้าขอหรือฝันถึง  เป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าความหวัง  ความคิด  ความต้องการ  และคำภาวนาอันแรงกล้าที่สุดของเรา  ขอพระสิริของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยแผนการอันยิ่งใหญ่แห่งการไถ่กู้พระศาสนจักรโดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา   อาเมน