foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เพราะการเสียความเชื่อมีสาเหตุมาจากการไม่สวดลูกประคำพร้อมกันในครอบครัว ในประเทศออสเตรีย หลังสงครามโลกครั้งที่สอง กระแสเรียกได้ขาดหายไปอย่างสิ้นเชิง ไม่มีใครเข้าบ้านเณรเลย ดังนั้น สภาสังฆราชจึงจัดให้มีการประชุมพระสังฆราชทั้งหมด เพื่อค้นหาความจริง ผลสรุปก็คือสงครามโลกได้ทำลายชีวิตครอบครัวอย่างมหันต์ จนการสวดลูกประคำในครอบครัวซึ่งได้ปฏิบัติกันมาเป็นศตวรรษได้ยุติลง และยังไม่ได้เริ่มสวดกันใหม่ เมื่อไม่มีการสวดลูกประคำ ก็ไม่มีความเชื่อ อ่านทั้งหมด