foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

คำแนะนำและการเชิญชวนของพระศาสนจักรในการสวดสายประคำ

พระสงฆ์ควรจะเชิญชวนให้สัตบุรุษได้สวดสายประคำบ่อยๆหรือเป็นประจำได้ก็ดี พร้อมทั้งให้อธิบายถึงธรรมชาติและความสำคัญของการสวดสายประคำนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนแม่พระ (พฤษภาคมและตุลาคม)

พระคุณการุญครบบริบูรณ์จะประทานให้กับผู้ที่สวดสายประคำครบสาย (50 เม็ด) อย่างต่อเนื่องพร้อมกับการรำพึงถึงธรรมล้ำลึกของสายประคำทุกๆสิบเม็ดด้วย โดยให้สวดในวัด หรือในครอบครัว หรือในหมู่คณะนักบวช หรือมีการรวมกลุ่มกันสวดเพื่อจุดประสงค์ที่ดีอย่างใดอย่างหนึ่ง (Enchiridion of Indulgences, 1999 edition, concession 17)

 

อ่านทั้งหมด