foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

20170630 141641 resize
วันที่ 30 มิถุนายน 2017 ทีมคำสอนสัญจรให้การอบรมหัวข้อ พระวรสารนักบุญมัทธิว กับเด็กนักเรียนคาทอลิกเขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เพื่อให้เด็กๆ มีความรู้ในเรื่องพระวรสารนักบุญมัทธิว เพื่อร่วมอ่าน บันทึก และเข้าร่วมทดสอบ พระวรสารนักบุญมัทธิว