foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

1
วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2017  ณ วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก ทีมคำสอนสัญจร ร่วมกับคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ได้ให้การอบรมแก่ครูคำสอนในโอกาส "งานชุมนุมครูคำสอน/ผู้ประกาศข่าวดี โอกาส 50 ปีสังฆมณฑลนครสวรรค์"
หัวข้อในการอบรมเรื่อง
พันธกิจ - กระบวนการประกาศข่าวดี พันธกิจงานคำสอน
เป้าหมายของการสอนคำสอน - เป็นหนึ่งเดียวและสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า
จุดประสงค์ของการสอนคำสอน - รู้จักพระเจ้า รักพระเจ้า ดำเนินชีวิตรับใช้พระเจ้า
พันธกิจขั้นพื้นฐานของการสอนคำสอน
1. ส่งเสริมความรู้เรื่องความเชื่อ
2. ส่งเสริมความรู้เรื่องความหมายของพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์
3. ส่งเสริมการให้การอบรมทางด้านศีลธรรมในพระเยซูคริสตเจ้า
4. สอนคริสตชนให้รู้จักสวดภาวนา
5. เตรียมคริสตชนให้ดำเนินชีวิตในชุมชนและให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร
6. ส่งเสริมจิตตารมณ์ธรรมทูต เพื่อเตรียมสัตบุรุษให้ดำเนินชีวิตคริสตชนในสังคม
หัวใจของการสอนคำสอนคือเรื่องพระคริสตเจ้า

การสร้างสื่อคำสอนในหัวข้อ "จากความกลัวสู่ความเชื่อ" คุณครูได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนในหัวข้อนี้ รวมทั้งได้ร่วมกันสร้างสื่อเพื่อให้การเรียนการสอนคำสอนนั้นมีชีวิตชีวา และนำพาผู้เรียนให้รู้จักและรักพระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้น