foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์(ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม) และถวายอาสนวิหารอัสสัมชัญ ชุดที่ 1

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์(ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม) และถวายอาสนวิหารอัสสัมชัญ ชุดที่ 2

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์(ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม) และถวายอาสนวิหารอัสสัมชัญ ชุดที่ 3

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์(ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม) และถวายอาสนวิหารอัสสัมชัญ ชุดที่ 4

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์(ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม) และถวายอาสนวิหารอัสสัมชัญ ชุดที่ 5