แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

logo jubelee

โลโก้สภาฯ ตรงกลางที่โอบล้อมด้วยรูปวงรี หมายถึง การโอบอุ้มพระศาสนจักรไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของพระเป็นเจ้า
เปลวไฟลายกนกไทย 3 รูป หมายถึง พระบิดา พระบุตร และพระจิต
ตัวอักษรสัญลักษณ์ไทย บ่งบอกถึงความเป็นไทย