แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ชีวิตนิรันดร์เป็นข้อเสนอสำหรับเราแต่ละคน ผ่านทางการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า สิ่งนี้เป็นหัวใจหลักของคริสต์ศาสนามาโดยตลอดและจะเป็นตลอดไป ถ้าคาทอลิกจะเข้าใจและประกาศ “ข่าวดี” พวกเขาต้องเข้าใกล้พระเยซูเจ้าก่อน จากนั้นเขาจะสามารถเข้าใจถึงความเชื่อของพวกเขา และนำไปสู่ผู้คนในโลกที่ต้องการความเชื่อได้

พระศาสนจักรเรียกการเข้าใกล้พระเยซูเจ้าว่า “การกลับใจ” และนั่นหมายถึง การเปลี่ยนการดำเนินชีวิตให้เป็นตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเราผ่านทางพระศาสนจักรในทางปฎิบัติ อาจหมายถึงการรับศีลอภัยบาปบ่อยมากขึ้นในปีแห่งความเชื่อ การสารภาพบาปเป็นวิธีที่ชัดเจนที่สุดที่จะแสดงความเสียใจต่อพระเจ้า สำหรับบาปผิดที่เราได้ทำลงไป อาศัยความช่วยเหลือและพระหรรษทานของพระองค์ เราจะได้มีชีวิตที่ต่างออกไปในอนาคต