แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

pope-benedict-xvi_7สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศ เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2011  เรื่อง ปีแห่งความเชื่อ (Year of Faith) เริ่มตั้งแต่วันที่  11 ตุลาคม  2012  โอกาสครบ 50 ปี ของการเปิดสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 และครบ 20 ปี การพิมพ์หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน  2013  สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

อ่านเพิ่มเติม