แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

pope_1294977cสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ทรงได้ประกาศ "ปีแห่งความเชื่อ" ซึ่งจะเริ่มวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 2012 โอกาสครบ 50 ปี การเปิดสังคายนาวาติกัน ที่ 2

อ่านทั้งหมด