แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระศาสนจักรถ่ายทอดความเชื่อซึ่งพระศาสนจักรเองดำรงชีวิตในคำสอนแห่งความเชื่อนั้น

97. สถานที่ที่ดีที่สุดในการถ่ายทอดความเชื่อคือชุมชนที่ได้รับการหล่อเลี้ยงและถูกแปรสภาพด้วย ชีวิตพิธีกรรมและการสวดภาวนา. ความสัมพันธ์ภายในที่แท้จริงมีอยู่ระหว่างความเชื่อและพิธีกรรม: Lex orandi, Lex credendi  “หากปราศจากซึ่งจารีตพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ การยืนยันความเชื่อคงจะไม่สัมฤทธิ์ผล เพราะขาดพระหรรษทานที่สนับสนุนการเป็นพยานของคริสตชน” [48] "งานไถ่มนุษย์ลุความสำเร็จอาศัยพิธีกรรม”  เฉพาะอย่างยิ่งในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ดังนั้น พิธีกรรมจึงเป็นเครื่องมือดีเด่นที่ช่วยให้สัตบุรุษแสดงด้วยชีวิตและให้คนอื่นเห็นประจักษ์ด้วยว่า ธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าและธรรมชาติแท้จริงของพระศาสนจักรแท้เป็นอย่างไร” [49]

ในเรื่องนี้, ผู้ตอบ Lineamenta กล่าวถึงความริเริ่มหลายประการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยให้ชุมชนคริสตชนดำเนินชีวิตตามลักษณะที่ลึกซึ้งของจารีตพิธี. จารีตพิธีและชีวิตภาวนาแปรสภาพชุมชนคริสตชนจากการรวมตัวกันที่เรียบง่ายของผู้คน ไปสู่ชุมชนที่เฉลิมฉลองและถ่ายทอดความเชื่อในพระตรีเอกภาพ ในพระบิดา พระบุตรและพระจิต

การประชุมสมัชชา สมัยสามัญสองครั้งที่ผ่านมา ซึ่งจัดเรื่องศีลมหาสนิทและเรื่องพระวาจาของพระเจ้าให้อยู่ในชีวิตของพระศาสนจักร เราเห็นว่าทั้งสองเรื่องนี้ช่วยได้มากในการเดินเรื่องต่อไปให้เกิดผลด้วยการรับและการพัฒนาการปฏิรูปพิธีกรรมที่เริ่มในสภาสังคายนาวาติกันที่ 2  สู่การจุดประเด็นเรื่องแก่นกลางองธรรมล้ำลึกแห่งศีลมหาสนิทและพระวาจาของพระเจ้าในชีวิตของพระศาสนจักร

ภายใน Lineamenta  นี้ ผู้ตอบหลายท่านเห็นความสำคัญของวิธีภาวนาที่รำพึงตามพระวาจา (แบบ lectio Divina – ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม) ซึ่งถูกมองว่าเป็นสภาพแวดล้อมตามปกติสำหรับการประกาศพระวรสาร. การสวดภาวนาทำให้มีโอกาสมากมายที่จะฟังพระวาจาของพระเจ้า, และด้วยวิธีนี้ ทำให้ชีวิตแห่งความเชื่อและการอธิษฐานภาวนาไปยังแหล่งที่ไม่รู้จักเหือดแห้ง. พระเจ้าตรัส,  ทรงเรียก ทรงถาม ทรงชี้นำ ประทานความสว่างและทรงตัดสิน. ถ้า "ความเชื่อมาจากสิ่งที่ได้ยิน" (รม.10:17.), การฟังพระวาจาของพระเจ้าก็เพื่อทั้งผู้เชื่อแต่ละคนและพระศาสนจักร เป็นวิธีที่เรียบง่าย แต่ทรงพลังของการประกาศพระวรสารและการฟื้นฟูในพระหรรษทานของพระเจ้า

98. ผู้ตอบLineamenta อ้างถึงความสำเร็จของชุมชนคริสตชนในการค้นพบคุณค่าที่ลึกซึ้งของจารีตพิธีอีกครั้งซึ่งเป็นการนมัสการพระเจ้า การประกาศพระวรสารและการกระทำสิ่งต่างๆด้วยความรัก ล้วนเป็นเรื่องเดียวกันที่ทำในคราวเดียวกันได้

ผู้ตอบหลายท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษกับศีลอภัยบาปซึ่งเกือบหายไปจากชีวิตของคริสตชนจำนวนมากและเน้นประสบการณ์เชิงบวกในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ในช่วงเวลาพิเศษ เช่น วันเยาวชนโลกและการจาริกแสวงบุญไปยังสักการสถาน อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงเวลาเฉลิมฉลองเหล่านี้ไม่สามารถส่งผลกระทบเชิงบวกทั้งหมดต่อการรับศีลอภัยบาป

99. ผู้ตอบLineamenta ยังไตร่ตรองเรื่องการภาวนาที่เน้นบางองค์ประกอบเชิงบวกในแง่หนึ่ง : เป็นการเผยแพร่การสวดทำวัตร (โดยชุมชนคริสตชนและส่วนบุคคลด้วย); ค้นพบอีกว่าพิธีนมัสการศีลมหาสนิทเป็นที่มาของคำอธิษฐานส่วนบุคคล;  การเพิ่มจำนวนกลุ่มต่างๆสำหรับการฟังและการภาวนาตามพระวาจาของพระเจ้า และการอบรมที่จัดขึ้นเองเกี่ยวกับพระนางมารีย์,  กลุ่มปฏิบัติคารวกิจเป็นพิเศษและกลุ่มพระพรพิเศษ.  อีกแง่หนึ่ง  ผู้ตอบบางท่านเน้นลักษณะซับซ้อนระหว่างการเฉลิมฉลองความเชื่อคริสตชนและรูปแบบต่างๆของความศรัทธาที่นิยมกัน ที่พวกท่านยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับอันตรายจากแนวคิดประสานทัศน์ ( syncretism) และการถดถอยของความเชื่อขณะที่ยอมรับผลประโยชน์ร่วมกัน