^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

การถ่ายทอดความเชื่อ

การถ่ายทอดความเชื่อ


4“คนเหล่านั้นประชุมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อฟังคำสั่งสอนของบรรดาอัครสาวก ดำเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้องร่วมพิธีบิขนมปัง” และภาวนา...  ทุก ๆ วัน เขาพร้อมใจกันไปที่พระวิหารและไปตามบ้านเพื่อทำพิธีบิขนมปัง ร่วมกินอาหารด้วยความยินดี และเข้าใจกัน สรรเสริญพระเจ้า และได้รับความนิยมจากประชาชนทุกคน  องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้จำนวนผู้ที่ได้รับความรอดพ้นเพิ่มขึ้นทุกวัน” (กจ.2:42, 46-47)

90. ตามหัวข้อระบุไว้สำหรับสมัชชาพระสังฆราช วัตถุประสงค์ของการประกาศพระวรสารแบบใหม่ คือ การถ่ายทอดความเชื่อ การประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 เตือนให้ระลึกถึงลักษณะที่ซับซ้อนของกระบวนการนี้ ที่เกี่ยวกับความเชื่อคริสตชนและชีวิตของพระศาสนจักรอย่างเต็มที่ในประสบการณ์ของการเผยแสดงของพระเจ้า "ด้วยพระทัยดีหาขอบเขตมิได้ พระเป็นเจ้าทรงจัดไว้ว่า พระธรรมที่พระองค์ทรงเผยให้รู้เพื่อความรอดของนานาชาตินั้น จะต้องคงอยู่ไปอย่างครบถ้วน และมอบให้แก่คนรุ่นหลังสืบต่อกันไปทุกอายุขัย." [45]   “ธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์และพระคัมภีร์รวมเป็นคลังศักดิ์สิทธิ์แต่อันเดียว  ที่บรรจุพระวาจาของพระเจ้าที่พระศาสนจักรได้รับมอบไว้  ประชากรศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระสังฆราชผู้อภิบาลของตน จึงยึดพระวาจานี้ไว้อย่างมั่นคงในคำสอนของบรรดาอัครสาวก และมีชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง ในการบิปังและในการภาวนา." (เทียบ กจ. 2.42). ดังนั้น การปฏิบัติและการยืนยันมรดกแห่งความชื่อ เพื่อว่า การยึดความเชื่อจะร่วมส่วนของพระสังฆราชและซื่อสัตย์ต่อความพยายามร่วม[46]

91. หนังสือกิจการอัครสาวกบันทึกไว้ว่าคนเราไม่สามารถถ่ยทอดสิ่งที่ไม่เชื่อหรือไม่ได้ยึดถือปฏิบัติตาม คนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามต้นแบบในพระวรสาร ก็จะไม่ถ่ายทอดพระวรสารแก่คนอื่น หรือชีวิตที่ไม่พบความหมายของชีวิต ความจริงและอนาคตที่มีพื้นฐานจากพระวรสาร, ความจริงและอนาคตที่มีพื้นฐานจากพระวรสาร.  แม้ในปัจจุบันนี้ เช่นเดียวกับอัครสาวก เราเข้าถึงชีวิตแห่งของความเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา, ในพระเยซูคริสตเจ้า อาศัยพระจิตเจ้าที่ทรงแปรสภาพเราและช่วยเราไม่เพียงแต่ให้ถ่ายทอดความเชื่อที่เราดำเนินชีวิตตามเท่านั้น  พระจิตยังบันดาลให้ผู้ที่พระจิตทรงตระเตรียมไว้ให้ตอบสนองด้วยการประทับอยู่และการกระทำของพระองค์ (เทียบ กจ. 16:14)  การประกาศพระวรสารที่ได้ผลเรียกร้องการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างลึกซึ้งท่ามกลางบรรดาบุตรธิดาของพระเจ้า ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่เด่นชัดที่ให้ร่วมกันประกาศพระวรสาร ตามคำเล่าของนักบุญยอห์นอัครสาวกที่ว่า: "เราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด ถ้าท่านมีความรักต่อกัน  ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน. 13:34, 35)

92. การประกาศพระวรสารพระวาจาหรือการประกาศพระวรสารไม่ใช่งานจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเลือกบางคนมาทำ แต่เป็นของประทานสำหรับแต่ละคนเพื่อตอบรับการเรียกให้มีความเชื่อ การถ่ายทอดความเชื่อไม่ได้เป็นงานของแต่ละคนเท่านั้น แต่เป็นความรับผิดชอบของคริสตชนทุกคนและพระศาสนจักรทั้งหมดที่ทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง    แล้วพระศาสนจักรจะค้นพบอัตลักษณ์ของพระศาสนจักรอีกครั้งว่าเป็นประชากรที่มาชุมนุมกันโดยอาศัยพระจิตเจ้าที่จะทรงทำให้การประทับอยู่ของพระคริสตเจ้าท่ามกลางเราจริงๆ และเราจะค้นพบโฉมพระพักตร์ที่แท้จริงของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดา

การตีความอย่างเข้มงวดนั้น การถ่ายทอดความเชื่อคืองานพื้นฐาของพระศาสนจักรซึ่งนำชุมชนคริสตชนให้สื่อสารงานขั้นพื้นฐานของชีวิตแห่งความเชื่อได้แก่ งานเมตตาธรรม, การเป็นพยาน,  การประกาศพระวรสาร, การเฉลิมฉลองการฟังและการแบ่งปัน  เราควรรับรู้งานประกาศพระวรสารว่าเป็นกระบวนการโดยมีพระจิตเจ้าทรงขับเคลื่อนให้พระศาสนจักรประกาศพระวรสารและเผยแพร่พระวรสารไปทั่วโลก. และการประกาศพระวรสารแทรกซึมและแปรสภาพระเบียบชั่วคราวทั้งหมดด้วยความรักที่ผลักดัน เพื่อคิดและฟื้นฟูวัฒนธรรม.  การประกาศพระวรสารเริ่มประกาศพระวรสารและเรียกให้กลับใจ. การประกาศพระวรสารชี้นำให้ผู้คนหันหาพระเยซูคริสตเจ้าโดยการสอนคำสอนและการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ประเภทริเริ่ม หรือคนนำคนให้กลับไปสู่เส้นทางแห่งการเป็นศิษย์,ร่วมมือกับคนจำพวกแรกและเชิญชวนคนจำพวกหลังให้เข้ามาร่วมชุมชนคริสตชน.การประกาศพระวรสารยังคงหล่อเลี้ยงของประทานแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่สัตบุรุษ ผ่านการสอนความเชื่อ, การเฉลิมฉลองของศีลศักดิ์สิทธิ์และงานเมตตาธรรม. การประกาศพระวรสาร เป็นตัวกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเพื่องานธรรมทูตซึ่งส่งสาวกของพระคริสตเจ้าออกไปข้างหน้าทุกส่วนของโลกเพื่อประกาศพระวรสารด้วยวาจาและกิจการ, พระศาสนจักรกำลังพบว่ากระบวนการของการถ่ายทอดความเชื่อต้องปลุกหลายชุมชนให้ตื่นขึ้นอีกครั้งในอาศัยการพิเคราะห์แยกแยะซึ่งจำเป็นในการประกาศพระวรสารแบบใหม่

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
8602
7926
67424
57455
420929
17961649
Your IP: 18.204.227.117
2020-06-06 22:07

สถานะการเยี่ยมชม

มี 240 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk