foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

กิจกรรมศีลเจิมผู้ป่วย กิจกรรมที่ 9
วันผู้ป่วยโลก
ภูมิหลัง
    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เป็นวันผู้ป่วยโลก ซึ่งเป็นวันฉลองแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด ในวันนี้เตือนเราให้สวดภาวนาสำหรับคนป่วย ในวันผู้ป่วยโลก สมเด็จพระสันตะปาปาจะออกสาสณ์เกี่ยวกับการเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยในนามของพระเยซูคริสตเจ้า เราต้องเปิดตาและเปิดหัวใจของเราถึงความต้องการของผู้ป่วยทั่วโลก

กับเด็กๆ
    ในวันผู้ป่วยโลกหรือวันใกล้วันนี้ส่งเสริมเด็กๆ และครอบครัวของพวกเขาควรออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยในเขตวัดหรือในชุมชนของตน ให้พวกเขาหารือกันถึงวิธีการที่จะกระทำ ตัวอย่างเช่น การโทรศัพท์ การ์ดอวยพร ช่อดอกไม้ หนังสือ อาหาร หรือถ้อยคำที่บรรเทาใจ นอกจากนี้ยังนึกถึงการสวดภาวนาเพื่อมอบถวายการสวดภาวนานี้ให้กับผู้ป่วย ผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และผู้สูงอายุ สนับสนุนให้เด็กๆ คิดถึงคนป่วยทั่วโลกในการสวดภาวนาในแต่ละวันของพวกเขา ขอผู้ปกครองของพวกเขาให้ช่วยสนับสนุนกลุ่มที่ออกไปช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งมีหลายองค์กร เช่นองค์กรคาทอลิกเพื่อผู้ป่วย เพื่อผู้สูงอายุที่ให้ความช่วยเหลือในการรักษาทางการแพทย์ทุกท่าน