กิจกรรมศีลเจิมผู้ป่วย กิจกรรมที่ 8
การรับดูปู่ยา ตายาย

ภูมิหลัง
    เป็นวิธีที่ดีสำหรับเด็กๆ ในการเข้าถึงผู้เจ็บป่วย หรือคนชราด้วยโครงการ “การรับดูปู่ย่า ตายาย” ที่บ้านพักคนชราที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อที่จะกระทำโครงการนี้ เด็กๆ จะต้องสามารถไปเยี่ยมบ้านพักคนชราได้หลายครั้งระหว่างปี ให้เด็กๆ จับคู่กับคนชราที่พวกเขาเข้าไปเยี่ยม และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่นการเล่นบิงโก และการจัดงานวันเกิด นี่เป็นวิธีที่ดีสำหรับเด็กๆ และครอบครัวของพวกเขาที่จะนึกถึงคนเจ็บและผู้สูงอายุตลอดทั้งปี ตรวจสอบกับบ้านพักคนชราในท้องถิ่นถึงความต้องการในโครงการต่างๆ ของพวกเขา

กับเด็กๆ
    เชิญบุคคลจากบ้านพักคนชรามาพูดคุยกับเด็กๆ เรื่องการทำงานกับคนชรา เด็กๆ ต้องมีความอดทนในการเรียนรู้ พวกเขาต้องมีความเข้าใจว่าบางครั้งคนชราบางคนก็อยู่ด้วยยากถ้าเขารู้สึกว่าไม่ค่อยสบาย เด็กๆ ควรได้รับการฝึกเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะไปเยี่ยมคนชรา เพราะบางคนฟังไม่ค่อยได้ยิน บางคนไม่มีเหตุผลอย่างมาก บางคนหลงลืม และควรบอกเด็กๆ ให้ทราบว่ามีบางคนต้องนั่งเก้าอี้เข็น การยิ้มจะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น บางอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เด็กตกใจหรืออารมณ์เสียได้