กิจกรรมศีลเจิมผู้ป่วย กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมศีลเจิมผู้ป่วย กิจกรรมที่ 4
ขอให้ครอบครัวช่วย
ภูมิหลัง
    บางครั้งคาทอลิกเฉลิมฉลองศีลเจิมผู้ป่วยในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ หลายวัดมีพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อโปรดศีลเจิมผู้ป่วยและผู้สูงอายุในเขตวัดของตน ทุกคนสามารถเข้าร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อโปรดศีลเจิมผู้ป่วยได้ แม้มิได้เจ็บป่วย หรือดูแลผู้ป่วย บรรดาผู้ที่ปรารถนาจะรับศีลเจิมผู้ป่วยสามารถเข้าไปรับได้ นี่เป็นวิธีแสดงถึงการสนับสนุนให้กับชุมชนของวัด

กับเด็กๆ
    สนับสนุนเด็กๆ และครอบครัวของพวกเขาเข้าร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อโปรดศีลเจิมผู้ป่วย เชิญชวนพวกเขาให้เข้ามามีบทบาท เช่น ต้อนรับผู้ที่มาร่วมพิธี ช่วยถือเครื่องบูชา ช่วยเปิดประตู หาที่ให้ผู้มาร่วมพิธีนั่ง ในพิธีกรรมนี้ยังต้องการผู้ที่ช่วยมิสซา นักขับร้อง บางวัดยังต้องการแผนกต้อนรับหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ การจัดเตรียมขนม นำชา กาแฟ น้ำ และการเก็บกวาดหลังจากนั้น การช่วยเหลือในพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อโปรดศีลเจิมผู้ป่วย ช่วยเด็กๆ ให้สามารถเข้าถึงผู้ป่วยในเขตวัดด้วยการกระทำและคำพูด