กิจกรรมศีลอภัยบาป กิจกรรมที่ 9

กิจกรรมศีลอภัยบาป กิจกรรมที่ 9
ทำโปสเตอร์ผู้สร้างสันติ
ภูมิหลัง
    เราทุกคนได้รับเรียกให้มีชีวิตอยู่ในความสงบกับเพื่อนบ้าน ประเทศ และโลกของเรา เราต้องนำความหวังไปให้ผู้อื่นด้วยการทำงานเพื่อสร้างสันติและความยุติธรรม พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุข” (มธ.5:9)

กับเด็กๆ
    พูดคุยกับเด็กๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตอย่างสันติ ตัวอย่างเช่น
     แสดงความเคารพต่อคนทุกวัฒนธรรมและทุกชาติ
     ปกป้องสิทธิของผู้อื่น
     ให้อภัยผู้ที่ทำร้ายร่างกายเรา
     เขียนถึงนักการเมืองกับความต้องการสันติภาพ
     อย่าใช้ความรุนแรงตอบกลับความรุนแรง
     แบ่งปันสิ่งที่เรามีกับผู้อื่น เพื่อพวกเขาจะได้มีสิ่งที่พวกเขาต้องการ
     พยายามนำความสงบสุขไปให้ผู้ที่ไม่ได้รับ

    บอกเด็กๆ ให้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อทำโปสเตอร์ (ขนาดกระดาษ A4) เกี่ยวกับวิธีการมีชีวิตอยู่อย่างสันติกับผู้อื่นและทำงานเพื่อความสงบสุขในโลกของเรา หัวข้อของโปสเตอร์ควรเป็น “ผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุข” เมื่อทำเสร็จแล้วให้นำไปติดไว้ที่ต่างๆ ที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อเป็นสิ่งเตือนพวกเขาให้มีชีวิตอยู่ในสันติสุขกับทุกคน