กิจกรรมศีลอภัยบาป กิจกรรมที่ 8

กิจกรรมศีลอภัยบาป กิจกรรมที่ 8
เป็นบุคคลแห่งสันติ
ภูมิหลัง
    บทภาวนาอันงดงามของท่านนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี สอนเราว่าการมีชีวิตในฐานะศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้า หมายความว่าอย่างไร เป็นการเปิดความคิดและจิตใจของเราว่าเราควรดำเนินชีวิตในความรักและสันติในทุกๆ วัน และทำงานเพื่อสันติภาพในโลกของเรา เรียกเราให้สวดบทภาวนาของท่านนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี

กับเด็กๆ
    ถ่ายสำเนาบทภาวนานี้แจกให้กับเด็กแต่ละคน ภาวนาพร้อมกันและพูดคุยกับพวกเขาว่าบทภาวนานี้มีความหมายอย่างไรสำหรับพวกเขา
บทภาวนาของนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี
    ข้าแต่พระบิดา ขอพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือของพระองค์ เพื่อสร้างสันติ
    ที่ใดมีความเกลียดชัง    ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความรัก
    ที่ใดมีความเจ็บแค้น    ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำการให้อภัย
    ที่ใดมีความแตกแยก    ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความสามัคคี
    ที่ใดมีความเท็จ    ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความจริง

   ที่ใดมีความสงสัย    ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความเชื่อ
    ที่ใดมีความสิ้นหวัง    ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความหวัง
    ที่ใดมีความมืด        ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความสว่าง
    ที่ใดมีความเศร้าโศก    ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความยินดีเบิกบานใจ
    ข้าแต่พระบิดา โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บรรเทา มากกว่าจะเป็นผู้รับการบรรเทา
    เห็นใจผู้อื่นมากกว่าจะรับความเห็นใจ
    รักผู้อื่นก่อนและมากกว่าที่จะให้คนอื่นรักข้าพเจ้า
    ผู้ที่ให้เท่านั้นจะได้รับความอิ่มเอิบยินดี
    ผู้ที่ลืมตนเองเท่านั้นจะพบตนเองในทางสันติ
    ผู้ที่ยกโทษให้เท่านั้นจะได้รับการยกโทษ
    ดังนั้นเมื่อเราตาย  จะได้ไปสู่พระราชัยของพระองค์ชั่วนิรันดร
ใช้คำถามต่อไปนี้เพื่อช่วยเด็กๆ ในการไตร่ตรองบทภาวนา
     ฉันสามารถเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างสันติได้อย่างไร
     ฉันจะเป็นผู้นำความรักได้อย่างไร
     เพราะเหตุใด การปฏิบัติต่อผู้คนในทุกเผ่าพันธุ์และทุกประเทศด้วยความเคารพจึงเป็นสิ่งจำเป็น
     พระเจ้าปรารถนาให้เราให้อภัยต่อผู้ที่ทำร้ายเราหรือเราทราบได้อย่างไร
     การกระทำของเราแสดงออกถึงความรักของพระเจ้าหรือไม่
     เราสามารถนำความยินดีเบิกบานใจมาสู่ชีวิตของผู้อื่นได้อย่างไร

    ส่งเสริมเด็กๆ ให้นำบทภาวนานี้กลับไปสวดที่บ้าน