กิจกรรมศีลอภัยบาป กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมศีลอภัยบาป กิจกรรมที่ 3
ดำเนินชีวิตในการให้อภัย
ภูมิหลัง
    สิ่งสำคัญคือ การให้เด็กๆ ได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการให้อภัย ให้พวกเขาทราบว่าเราต้องขอการให้อภัยจากพระเจ้าในสิ่งที่เราไม่ได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมทั้งสิ่งที่เราได้กระทำผิด เราต้องขอการให้อภัยจากผู้อื่นในสิ่งที่เราได้ทำร้ายเขาทั้งด้วยคำพูดและการกระทำ เราควรชดใช้ความเสียหายที่เราได้กระทำต่อผู้อื่น เราได้รับเรียกให้อภัยผู้ที่ทำร้ายเรา แม้เขาจะมิได้ขอการให้อภัยจากเรา เราไม่ควรมีความโกรธแค้น

กับเด็กๆ
    ให้เด็กๆ จับคู่กันเพื่อระดมความคิดในสถานการณ์ที่เรียกร้องให้มีการให้อภัย ขอให้พวกเขาพูดคุยกันอย่างรอบคอบ เพื่อนำมาทำเป็นบทบาทสมมุติแสดงให้เห็นกับเพื่อนๆ ในชั้น หลังจากทุกๆ การแสดงบทบาทสมมุติ ขอให้เด็กคนอื่นๆ  ช่วยบอกว่าพวกเขาควรจะทำอย่างไรในเหตุการณ์นั้นๆ จบกิจกรรมนี้ด้วยการสวดบทภาวนาของการให้อภัยพร้อมกัน
    ข้าแต่พระเจ้าที่รัก
    พวกลูกเสียใจที่ทำร้ายผู้อื่น
    และในทำนองเดียวกัน
    พวกลูกจะให้อภัยผู้ที่ทำร้ายพวกลูก
    อาแมน