foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

กิจกรรมศีลอภัยบาป กิจกรรมที่ 2
สำรวจค้นเรื่องราวในพระคัมภีร์
ภูมิหลัง
    พระเยซูคริสตเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตา เราจึงควรเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราจากความมืดมนของบาปสู่ความสว่างของพระเจ้า

กับเด็กๆ
    ให้สำรวจค้นเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการให้อภัยตามหัวข้อที่ให้ไว้ข้างล่างนี้ เมื่อค้นพบแต่ละหัวข้อให้ถามคำถามตามที่ให้ไว้
    ผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุข : มัทธิว 5 : 9
         ท่านเป็นผู้สร้างสันติเพื่อ
    จงกลับใจและเชื่อ : มาระโก 1 : 14-15
         การกลับใจหมายความว่าอย่างไร

  จงให้อภัย เพื่อว่าพระบิดาจะทรงให้อภัย : มาระโก 11 : 25
         การให้อภัยผู้อื่นนั้นง่ายหรือไม่
    จงให้อภัยเจ็ดสิบครั้งเจ็ดสิบหน : ลูกา 17 : 4
         เจ็ดสิบครั้งเจ็ดสิบหนหมายความว่าอย่างไร
         ท่านคิดว่าพระเยซูเจ้าทรงหมายความว่าอย่างไร
    ผู้เลี้ยงแกะที่ดี : ยอห์น 10 : 11-15
         ผู้เลี้ยงแกะที่ดีคือใคร