foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี
ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการให้อภัย
    ศีลศแห่งการคืนดีคือศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการให้อภัยและความเมตตา พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักและความเมตตา เราทราบว่าพระเจ้าจะทรงให้อภัยพวกเขา นี่คือพระเจ้าที่พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นโดยทางพระวาจาและการปฏิบัติของพระองค์ ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้เป็นเครื่องหมายแห่งความหวังของเรา เพราะเราทราบว่าเราสามารถเริ่มใหม่ได้
    ศีลแห่งการคืนดีที่เราคาทอลิกเฉลิมฉลองเป็นโอกาสให้เรากลับไปดูชีวิตของเรา และเรากำลังจะไปไหน เราต้องหันหนีจากบาปของการเห็นแก่ตัวและหันหน้าเข้าสู่ความสว่างของพระคริสตเจ้า บาปมิใช่แค่เพียงการกระทำบางอย่างที่ผิด แต่ยังเป็นการละเลยการกระทำบางอย่างที่ทำให้แตกต่างจากชีวิตของผู้อื่น โดยทางศีลแห่งการคืนดีนี้ พระคริสตเจ้ายังคงให้อภัยบาปของเราดังเช่นที่พระองค์ทรงให้อภัยประชาชนในสมัยของพระองค์

    โดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี เราคืนดีกับพระเจ้าและกับผู้อื่น เราต้องขอการให้อภัยจากพระเจ้าและจากผู้อื่นในสิ่งที่เรากระทำผิด และในสิ่งที่เราไม่ได้กระทำให้ถูกต้อง พระเจ้าทรงให้อภัยเรา เราจึงต้องให้อภัยผู้อื่นด้วย เราต้องให้อภัยผู้อื่นแม้เขามิได้ขอให้เราให้อภัย เราได้รับเรียกมาให้กระทำกิจการการคืนดีกับโลก
    เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีการเรียนคำสอนอย่างต่อเนื่องในเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ เพราะเราเติบโตในความเชื่อ เราจะเข้าใจเรื่องการให้อภัยมากขึ้น
    กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่ให้ไว้นี้ สำหรับเด็กๆ และครอบครัวของพวกเขา ความคิดต่างๆ เหล่านี้จะช่วยพวกเขาให้พินิจพิเคราะห์ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีและจะทำอย่างไรเพื่อมีชีวิตกับการคืนดีกับผู้อื่นในแต่ละวัน

กิจกรรมศีลอภัยบาป กิจกรรมที่ 1
อภิปรายเรื่องศักเคียส
ภูมิหลัง
    ศีลแห่งการคืนดีคือศีลศักดิ์สิทธิ์ของการกลับใจ เราเห็นได้จากเรื่องราวของพระเยซูเจ้ากับศักเคียส (ลก.19 : 1-10) ศักเคียสก็เหมือนกับคนเก็บภาษีคนอื่นๆ ในสมัยของเขา ฉ้อโกงประชาชนและยักยอกของของผู้อื่น หลังจากได้พบกับพระเยซูเจ้า ศักเคียสเปลี่ยนชีวิต พระเยซูเจ้าทรงนำความหวังและการให้อภัยมาสู่ชีวิตของเขา

กับเด็กๆ
    แบ่งปันเรื่องราวในพระคัมภีร์ตอนนี้กับเด็กๆ บอกพวกเขาให้ตั้งใจเป็นพิเศษ เมื่อศักเคียสตอบรับให้พระเยซูเจ้าเข้ามาในบ้านของเขา ศักเคียสบอกว่าหากเขาโกงสิ่งใดของผู้อื่น เขาจะชำระคืน อธิบายกับเด็กๆ ว่าเรื่องนี้สอนเราว่าเราต้องชดใช้ความเสียหายในสิ่งที่เราได้กระทำและในสิ่งที่เราละเลยที่จะกระทำ  ไม่เพียงพอที่เราเพียงแค่จะพูดว่าเราเสียใจ เราต้องชดใช้ด้วยความเสียหายในสิ่งที่เรากระทำในแบบที่เราสามารถทำได้ เราต้องตัดสินใจด้วยว่าจะไม่กระทำบาปอีก การพบปะกับพระเยซูเจ้าในศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีควรจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราเหมือนกับชีวิตของศักเคียสที่เปลี่ยนแปลง
    ใช้คำถามต่อไปนี้อภิปรายและแบ่งปันกับเด็กๆ
     ศักเคียสทำงานอะไร
     ทำไมเขาจึงปีนขึ้นไปบนต้นไม้
     พระเยซูเจ้าตรัสอะไรกับเขา
     บรรดาฝูงชนบ่นว่าอะไร
     พระเยซูเจ้าทรงเสด็จมาเพื่อมนุษย์ทุกคนหรือ
     ศักเคียสบอกอะไรกับพระเยซูเจ้า
     เราสามารถชดเชยความเสียหายที่เรากระทำได้อย่างไร
     ทำไมชีวิตของเราจึงควรเปลี่ยนแปลงเพราะพระเยซูเจ้า
     ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีช่วยเราได้อย่างไร