กิจกรรมศีลมหาสนิท กิจกรรมที่ 8

กิจกรรมศีลมหาสนิท กิจกรรมที่ 8
วาดเรื่องการเดินทางไปหมู่บ้านเอมมาอูส
ภูมิหลัง
    ศีลมหาสนิทเรียกเราให้มองเห็นถึงการประทับอยู่ของพระเยซูคริสตเจ้าในพระคัมภีร์ ในแผ่นปังและเหล้าองุ่น และในผู้อื่น เรื่องของพระเยซูเจ้ากับศิษย์สองคนที่เดินทางไปหมู่บ้านเอมมาอูสจากพระวรสารนักบุญลูกา 24 : 13-35 ข้อความนี้เตือนเราว่าเราก็เป็นเหมือนเช่นศิษย์สองคนนี้ที่กำลังเดินทางความเชื่อ เมื่อเราก้าวออกไปในชีวิต เราได้รับเรียกให้จำพระเยซูคริสตเจ้าให้ได้ในพระวาจาและในศีลมหาสนิท ด้วยวิธีนี้พระเยซูคริสตเจ้าจะทรงประทับอยู่กับเราตลอดไป

กับเด็กๆ    
    แบ่งปันพระวาจาตอนนี้กับเด็กๆ ด้วยการอ่านช้าๆ และอ่านแบบเป็นละคร
    “ศิษย์สองคนกำลังเดินทางไปยังหมู่บ้านเอมมาอูส ทันใดนั้นมีบุคคลผู้หนึ่งที่พวกเขาไม่รู้จักเข้ามาร่วมเดินทางด้วย  บุคคลผู้นี้อธิบายพระคัมภีร์ทุกข้อให้พวกเขาฟัง ขณะกำลังเดินทาง ทั้งสองคนประหลาดใจที่บุคคลนี้รู้ทุกอย่าง ศิษย์ทั้งสองคนเชิญให้ผู้นี้พักอยู่กับพวกเขาเพราะใกล้ค่ำแล้ว เมื่อพวกเขานั่งอยู่ที่โต๊ะเพื่อรับประทานอาหารค่ำ ชายผู้นั้นหยิบขนมปัง บิออก และยื่นให้พวกเขา ทันใดนั้นเขาก็จำพระองค์ได้ พระองค์คือพระเยซูเจ้า”
    เชื้อเชิญเด็กๆ ให้วาดรูปตามเรื่องราวในพระวรสารเรื่องนี้ พวกเขาอาจจะวาดรูปพระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปพร้อมกับแบ่งปันพระวาจากับศิษย์สองคน หรือพระเยซูเจ้าทรงบิขนมปังกับพวกเขา ครูควรจัดหากระดาษ ดินสอ และสีให้เด็กๆ ให้เด็กๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาในการวาด เมื่อวาดเสร็จแล้วเชิญเด็กๆ ให้แบ่งปันภาพที่เขาวาดให้กับกลุ่ม เด็กอาจจะเล่าถึงภาพของเขา บอกว่าภาพนี้แสดงถึงอะไร และทำไมเขาจึงวาดภาพออกมาแบบนี้