กิจกรรมศีลมหาสนิท กิจกรรมที่ 4
ทำรูปหัวใจติดแม่เหล็ก
ภูมิหลัง
    ในฐานะผู้ดำเนินชีวิตในศีลหมาสนิท เราถูกร้องขอให้รักผู้อื่นดังที่พระเยซูเจ้าทรงแสดงแก่เรา การทำรูปหัวใจติดแม่เหล็กจะเป็นการเตือนพวกเขาให้รักผู้อื่นเหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ ควรจัดเตรียมแบบรูปหัวใจ กระดาษ และแผ่นแม่เหล็ก

กับเด็กๆ
    ให้เด็กแต่ละคนตัดกระดาษเป็นรูปหัวใจดวงใหญ่ และติดแผ่นแม่เหล็กไว้ด้านหลังรูปหัวใจ และให้ตัดรูปหัวใจดวงเล็กๆ ระบายสีให้สวยงาม และนำหัวใจดวงเล็กๆ นี้ไปติดไว้ในหัวใจดวงใหญ่ เชื้อเชิญเด็กๆ ให้นำรูปหัวใจนี้ไปติดไว้ที่บ้านเพื่อเตือนพวกเขาให้รักผู้อื่นในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า รูปหัวใจนี้อาจจะนำไปติดไว้ที่ตู้เย็น ตู้เก็บเอกสาร หรือสิ่งที่เป็นโลหะอื่นๆ