แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
การทำดี

ผมชอบเดือนสิงหาคม  เพราะมีเหตุการณ์สำคัญบางอย่างในชีวิตเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้  เช่น  วันแม่แห่งชาติ  วันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์  คุณแม่ของผมจากไปสวรรค์ (25 ส.ค. 2529) ปีนี้ผมมีโอกาสไปร่วมประชุมวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยคาทอลิกในเอเชีย (7 - 9 ส.ค.) และสัมมนาพระคัมภีร์  เรื่อง มหาสงฆ์ของพระเยซูเจ้า (28 - 29 ส.ค.) ที่บ้านผู้หว่าน
บรรยากาศเช่นนี้  ผมคิดถึง การทำดีของเรา  ย่อมเลียนแบบมาจากคำสอนและตัวอย่างพ่อแม่
การทำดีฝ่ายร่างกาย (Corporal works of mercy)
พระเยซูเจ้าสอนเราว่า "ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง  ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา" (เทียบ มัทธิว 25:31 - 46)
กิจการเมตตาฝ่ายร่างกาย มี 7 ประการ  คือ 1.เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย  2.ให้น้ำผู้กระกาย 3.ให้เสื้อผ้าคนยากจน 4.ให้ที่พักคนไร้ที่อยู่  5.เยี่ยมคนเจ็บ 6.เยี่ยมผู้ถูกจองจำ  7.ช่วยฝังศพ
การทำดีฝ่ายจิต (Spiritual works of mercy)
สรุปจากคำสอนของพระเยซูเจ้า และการปฏิบัติของเราตั้งแต่สมัยอัครสาวกมี 7 ประการ  คือ 1.ให้คำปรึกษาแก่ผู้สงสัย  2.สอนเรียน หรือสอนคำสอน 3.แนะนำตักเตือนคนทำผิด 4.ช่วยบรรเทาใจผู้มีความทุกข์ 5.ให้อภัย  6.อดทนต่อความผิดของผู้อื่น  7.ภาวนาแก่ผู้อื่น ทั้งที่มีชีวิตอยู่ และผู้ล่วงลับไปแล้ว
บางทีครูคำสอน  ครูในโรงเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง หันมาทบทวนกิจการของเรา อบรมสั่งสอนลูก หรือศิษย์ของเราให้รู้เรื่องนี้ และพยายามปฏิบัติดีต่อกันมากขึ้น  น่าจะดีใช่ไหมครับ

(อุดมสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 34, 17 - 23 สิงหาคม 2003)