แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

4VirtuesT P F J 2

คุณธรรมหลัก 4 ประการ (Cardinal virtues)
คุณธรรมหลัก 4 ประการ เป็นคุณธรรมทางศีลธรรมที่สำคัญ 4 ประการ คือ ความรอบคอบ (Prudence)   ความยุติธรรม  (justice)   ความกล้าหาญ (fortitude)   และความพอดี (temperance) (ดูคำอธิบายภายในหัวเรื่องนั้นๆ)   คุณธรรมทางศีลธรรมประการอื่นอาจได้รับการพิจารณาภายใต้ลักษณะแห่งคุณธรรมทั้งสี่ประการ ในทางปฏิบัตินั้นคุณธรรมทางศีลธรรมทั้งหลายก็คือสิ่งซึ่งนำให้ชีวิตด้านศีลธรรมหรือความประพฤติของเขากระทำไปตามวิจารณญาณที่ถูกต้องและบัญญัติต่างๆของพระเจ้ากับพระศาสนจักร รวมทั้งหน้าที่ทั้งหลายแห่งกระแสเรียกในชีวิตของแต่ละคน

คำอธิบายคุณธรรมหลัก  4   ประการ   คือ
1.ความรอบคอบ (Prudence)  รู้จักแสดงเหตุผลเพื่อแยกแยะสิ่งที่ดีงามแท้จริงในทุกสถานการณ์  และเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม  “คนรอบคอบมองดูว่า เขากำลังไปทางไหน” (สุภาษิต 14:15) คุณธรรมนี้ควบคุณธรรมอื่น เป็นตัวชี้นำการตัดสินของมโนธรรม
2.ความยุติธรรม (Justice)  ประกอบด้วยน้ำใจมั่นคงแก่พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์  ความยุติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์  พร้อมที่จะให้ความเคารพนับถือสิทธิของแต่ละคน  สนับสนุนความเท่าเทียมกันในเรื่องบุคคลต่างๆ  และความดีงามส่วนรวม (อ่าน ลนต. 19:15; คส. 4:1) สร้างความกลมกลืนในมนุษยสัมพันธ์  ซึ่งช่วยสนับสนุนความเท่าเทียมกันในเรื่องบุคคลต่างๆ และความดีส่วนรวม
3.ความกล้าหาญ (Fortitude)   คือกล้าตัดสินใจ    กล้าทำสิ่งที่
ดีงามและถูกต้อง   ต่อต้านการทดลองใจและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ   ชนะความกลัว   แม้ปฏิเสธและต้องสละชีวิต  เพื่อป้องกันสิ่งที่ชอบธรรม  ถือว่า  “พระเจ้าทรงเป็นกำลังและบทเพลงของพระเจ้า” (สดุดี 118:14) ทำให้รู้จักรักษาสมดุลระหว่างความบ้าบิ่นกับความขลาดกลัว คุณธรรมที่ช่วยให้เราเต็มใจสละชีวิตเพื่อป้องกันสิ่งที่ชอบธรรม
4.ความมัธยัสถ์ (Temperance)   รู้จักยับยั้งความยั่วยวนของความสนุกให้พอประมาณ   ทำให้มีสมดุลในการใช้สิ่งต่างๆ   ช่วยเราคุมน้ำใจให้อยู่เหนือสัญชาตญาณ   และรักษาความต้องการไว้ภายในขอบเขตของสิ่งที่มีเกียรติ - ความพอเพียง   เป็นคุณธรรมที่ให้สร้างสมดุลในการใช้สิ่งดีงามที่พระสร้างขึ้นมา ช่วยให้เราควบคุมน้ำใจเหนือสัญชาติญาณ และรักษาความต้องการไว้ในภายในขอบเขตที่เหมาะสม
คุณธรรมเป็นสิ่งที่มาจากการฝึกฝน ปฏิบัติสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย  จนกลายเป็นลักษณะประจำตัว  เป็นแรงผลักดันให้เราทำดีอยู่เสมอ