แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แผนภูมิความรู้ เมื่อจะไปรับศีลอภัยบาป

5 ขั้นตอนของการรับศีลอภัยบาป มีดังนี้

1. ภาวนา เพื่อจะได้เตรียมตัวรับศีลอภัยบาปอย่างดี และมีความเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างจริงใจ

2. พิจารณาบาป ทบทวนถึงบาปที่ได้กระทําผิดต่อพระเจ้า ต่อเพื่อนพี่น้อง และต่อตนเอง

3. เป็นทุกข์ถึงบาป การสํานึกผิดและการเสียใจที่ได้ทําบาป เป็นเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดเพื่อจะได้รับการอภัยบาป

4. ไปสารภาพบาป และรับการยกบาปจากพระสงฆ์ บอกบาปทุกอย่างด้วยความสํานึกผิด และสุภาพถ่อมตน (จํานวนครั้ง)

5. ทํากิจใช้โทษบาป ตั้งใจว่าจะไม่ทําบาปนั้นอีก ชดเชยความผิดที่ได้กระทํา ตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น

ศีลอภัยบาป