แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แผนภูมิความรู้ บทข้าพเจ้าเชื่อ (สัญลักษณ์ของอัครสาวก) (CREDO)

- คำอธิบายข้อความเชื่อแต่ละประการ (เนื้อหาจากหนังสือ คาทอลิกสอนอะไร)

1. ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟ้าดิน

2. ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

3. ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี

4. ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส ปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้

5. เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย

6. เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ

7. แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย

8. ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า

9. พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ สากล ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์

10. การอภัยบาป

11. การกลับคืนชีพของร่างกาย

12. และชีวิตนิรันดร อาแมน

บทข้าพเจ้าเชื่อ credo