ที่มา : บุรุษในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม (Great Men of the Old Testament)

By Rev. Jude Winkler, OFM. Conv.