ดาวน์โหลด หนังสือ พระวรสารแบบรูปภาพ (Visual Gospel)

บทนำ สารบัญ

การบังเกิด

พันธกิจของพระเยซูเจ้า 1

พันธกิจของพระเยซูเจ้า 2

พันธกิจของพระเยซูเจ้า 3

พันธกิจของพระเยซูเจ้า 4

พันธกิจของพระเยซูเจ้า 5

เส้นทางสู่มหาทรมาน

พระมหาทรมาน

การกลับคืนพระชนมชีพ