พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดาร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok