ตัวอย่างวีดีทัศน์ อุปมาของพระเยซูเจ้า

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

Parables resize