ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างวีดีทัศน์ ความเชื่อของคาทอลิก ชุดที่ 3

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

 

 DVD We R 03 resize


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง การเนรมิตสร้าง


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง พระคัมภีร์และธรรมประเพณี


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง ระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง พระแม่มารีย์ มารดาของพระเจ้า


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง นักบุญโยเซฟ บุรุษผู้ชอบธรรม


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง ทูตสวรรค์ของพระเจ้า (อารักขเทวดา)