ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างวีดีทัศน์ ความเชื่อของคาทอลิก ชุดที่ 2

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

 


 DVD We R 02 resize

 


 

ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง บาปกำเนิด


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง ศีลล้างบาป


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง ศีลอภัยบาป


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง ศีลมหาสนิท


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่่อง ศีลกำลัง


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง สิ่งคล้ายศีล