foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

5. ความเชื่อฟัง
    ท่านทราบว่าศิษย์ของเราเขียนบรรยายเกี่ยวกับเราว่า “ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย” (ฟป 2:8) เราเชื่อฟังมิเพียงพระบิดาเจ้าสวรรค์ของเราเท่านั้น แต่รวมทั้งพระนางมารีย์และท่านโยเซฟด้วย ดังที่บันทึกไว้ว่า “พระองค์เชื่อฟังท่านทั้งสอง” (ลก 2:51) ตราบใดที่คุณธรรมเรื่องความเชื่อฟังเป็นที่สนใจ จงพยายามสุดความสามารถที่จะเลียนแบบอย่างของเราเพื่อท่านจะได้มีชัยชนะเหนือศัตรูของท่าน เพราะมีพระวาจาที่ว่า “ถ้อยคำของผู้ที่เชื่อฟังจะเป็นที่รับฟังเสมอ” (สภษ 21:28)
ท่านต้องแสดงความเชื่อฟังแท้จริงต่อพระสังฆราชของท่าน พระสังฆราชเป็นผู้อาวุโสของท่าน เขาบังคับบัญชาท่านในนามของเรา และท่านได้สัญญาที่จะเชื่อฟังเขา พึงใส่ใจว่าท่านจะไม่กระทำสิ่งใดที่ขัดคำสั่งของเขา ถึงแม้ท่านจะเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านกระทำนั้นเป็นสิ่งดี การทำเช่นนั้นจะไม่ได้รับการยอมรับจากเรา และไม่เพิ่มสิริมงคลแก่เรา กลับจะทำให้ท่านได้รับการลงโทษด้วย ท่านควรปฏิบัติตามคำสั่งของพระสังฆราชแม้ในเรื่องเล็กน้อย สิ่งที่เราประสงค์ในเรื่องนี้ก็คือท่านได้ฝึกฝนคุณธรรมเรื่องความเชื่อฟังอย่างสม่ำเสมอ
    ท่านควรเชื่อฟังพระสังฆราช มิใช่แต่เพียงเมื่อเขาออกคำสั่งโดยตรงเท่านั้น แต่เมื่อเขาให้คำแนะนำแบบเรียบๆ ด้วย ยิ่งกว่านั้น ในเจตนาเรื่องความเชื่อฟัง ท่านจะต้องกระทำให้ความประสงค์ของเขาประสบความสำเร็จเมื่อท่านได้เชื่อฟังโดยดี พร้อมกับความสำเร็จตามความประสงค์ของท่าน เราจะยกย่องการนอบน้อมของท่านและประทานพรของเราแก่ท่าน
    อย่างไรก็ตาม จงใส่ใจตนเองในเรื่องการยอมทำตามคำสั่ง และคำแนะนำของเขาโดยเจตนาที่จริงใจจะเชื่อฟัง มิใช่เพื่อจุดมุ่งหมายใดๆ ทางโลก เช่น เพื่อจะได้รับความเมตตาจากเขา หรือเพื่อจะได้รับผลประโยชน์บางอย่าง ถ้าท่านเชื่อฟังเพื่อทำให้เราพอใจ เราจะมอบรางวัลฝ่ายจิตให้กับท่าน และท่านก็จะได้พรทางด้านวัตถุด้วยถ้าเราปรารถนา เราเองเป็นผู้ให้ทุกสิ่งแก่ท่าน