foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

1. ความนับถือและความประพฤติตามทำนองคลองธรรมเพื่อพระศาสนจักร
    ประกาศกกล่าวในนามของเราว่า “ความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อบ้านของพระองค์เป็นเสมือนไฟที่เผาผลาญข้าพเจ้า” (สดด 69:9) หลายครั้งเรายืนยันถึงความกระตือรือร้นของเราในเรื่องพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ เราจึงได้ขับไล่สิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความโกรธอย่างบริสุทธิ์ใจถึงสองครั้ง (ยน 2:15; มธ 21:12) ท่านควรเลียนแบบความกระตือรือร้นของเราและอย่าปล่อยให้บ้านแห่งการภาวนาของเรา ที่ซึ่งเราอาศัยอยู่ด้วยการเป็นอยู่อย่างแท้จริงในศีล-มหาสนิท ถูกใช้ในทางเสื่อมเสีย
    เราต้องบ่นพระสงฆ์ของเราบางคน เพราะในแง่หนึ่งพวกเขากระดากอายอย่างขี้ขลาดและไม่เต็มใจที่จะต่อต้านการทำให้เสื่อมเสียความศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ไม่เคารพนับถือ ในอีกแง่หนึ่ง พวกเขาเกียจคร้านและละเลยความประพฤติตามทำนองคลองธรรมของพิธีกรรมและคารวกิจ
    ในเรื่องความขี้ขลาด พระสงฆ์บางองค์ปล่อยให้บ้านที่แท้จริงของเราและการเป็นอยู่อย่างแท้จริงของเราถูกดูหมิ่นและยอมให้คนผู้ไม่มีความนับถือเหล่านั้นกระทำจนเป็นนิสัย โดยการอ้างความถ่อมตนและความรอบคอบอย่างผิดๆ ถ้าผู้ที่ดูหมิ่นทั้งหลายทราบว่าศาสน-บริกรของเราซื่อสัตย์และคอยเฝ้าดูบ้านของเรา พวกเขาจะอยู่ห่างและจะไม่ทำให้เราขุ่นเคืองด้วยกิจกรรมใดๆ
    ในเรื่องความเกียจคร้านและการละเลย พระสงฆ์มากมายละเลยและสะเพร่าในสาระทั้งหลายของคารวกิจ และในความประพฤติตามทำนองคลองธรรมที่ถูกต้องของพระศาสนจักร พวกเขาคงจะไม่ปล่อยให้บ้านของพวกเขาว่างเปล่า, สกปรกรุงรังและถูกทำให้เสียชื่อ แต่พวกเขายอมให้เกิดขึ้นในบ้านของเรา พวกเขาคงไม่ยอมให้เครื่องเรือนในห้องของพวกเขาขาดวิ่น และมีฝุ่นจับเหมือนกับที่เขาปล่อยให้ปรากฏ ณ แท่นบูชาของเรา พวกเขาจะไม่ยินดีอีกเช่นกันที่จะใช้ผ้าปูโต๊ะอาหารซึ่งสกปรกและมีรอยปะดังเช่นที่พวกเขาใช้ในการถวายบูชามิสซา พวกเขาไม่ควรแสดงความบริสุทธิ์ของตนด้วยข้อแก้ตัวเกี่ยวกับความยากจนของวัด เพราะการรักษาความสะอาดและความเหมาะสมนั้นไม่ได้ใช้เงินทองมากมาย ยิ่งกว่านั้น  เรายังจัดหาสิ่งจำเป็นต่างๆ ให้กับบรรดาพระสงฆ์ผู้ซึ่งดูแลเอาใจใส่วัดของเราอยู่เสมอ อีกทั้งพวกเขาไม่ควรอ้างว่าการจัดหาสิ่งที่เป็นวัตถุของวัดเป็นเรื่องที่ทำให้คนอื่นกังวล เนื่องจากพวกเขาต้องแก้ไขการละเลยที่อาจะเป็นไปได้ของบุคคลอื่นอย่างขยันหมั่นเพียร การละเลยในสาระทั้งหลายของคารวกิจทำอันตรายความเลื่อมใสศรัทธาของคริสตชน และทำให้ความเชื่อของพวกเขาอ่อนแอลง
    ดังนั้น จงเลียนแบบความกระตือรือร้นด้วยใจบริสุทธิ์ของเรา พยายามสุดกำลังที่จะป้องกันการดูหมิ่นใดๆ ในวัดของเรา พร้อมทั้งบำรุงรักษาวัดให้สะอาด  และเหมาะสมกับการเป็นบ้านที่ได้รับพรทั้งวันทั้งคืนโดยการอาศัยอยู่แท้จริงของเรา