foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

8. ความพร้อมที่จะต้อนรับคนบาป
    พึงสังเกตว่าเราต้อนรับคนบาปทุกประเภท รวมทั้งบรรดาผู้ที่ไม่สมควรได้รับความรักของเรา ไม่ว่าในเวลาใดๆ ที่พวกเขามาหาเรา แม้ในกรณีที่ไม่เหมาะสมที่สุด อย่างเช่น เราพร้อมที่จะต้อนรับมารีย์ มักดาเลนา แม้เมื่อเธอได้นำตัวเองเข้ามาในระหว่างการเลี้ยงอาหารที่บ้านของซีโมน ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมทั้งเวลาและสถานที่ เรายังให้เธอเข้าร่วมงานท่ามกลางการคัดค้านของเจ้าของบ้าน ซึ่งรังเกียจว่าเธอเป็นคนบาปคนหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป (ลก 7:37) ในลักษณะที่คล้ายกัน เมื่อใดก็ตามที่คนบาปคนหนึ่งมาหาท่าน ถึงแม้จะเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสม จงยินดีต้อนรับเขาด้วยความพร้อม อย่าไล่เขากลับไปแล้วให้มาเวลาอื่น
    แต่สำหรับศาสนบริกรของเราบางคน ถ้าพวกเขาถูกเรียกมายังที่สารภาพบาปในเวลาที่ไม่เหมาะสมหรือนอกตารางเวลาแล้ว พวกเขาจะไล่ผู้สำนึกผิดกลับไปโดยไม่มีการพิจารณาใดๆ พวกเขาไม่ใส่ใจมนุษย์เหล่านั้นที่อยู่ในความบาป และจำเป็นต้องได้รับความกรุณาจากเรา หรืออีกบางคนก็เลื่อนเวลาการอภัยบาปให้กับผู้สำนึกผิดออกไปโดยไม่มีเหตุผลจริงจังหรือโดยไม่จำเป็น ศาสนบริกรเหล่านี้ไม่รู้จักความชั่วร้ายอันน่ากลัวของบาป หรือความไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งของวิญญาณที่ขาดหรรษทานของเรา เรายอมรับการกลับใจของผู้ร้ายบนกางเขนในทันที ที่เราเห็นอากัปกิริยาแรกที่ส่อให้เห็นการสำนึกผิดของเขา เรากล่าวว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า วันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์” (ลก 23:43) ด้วยวิธีการที่คล้ายกันนี้ จงอย่าได้มีความคิดดูหมิ่นและสบประมาทใดๆ ต่อคนบาป แต่มุ่งไปยังการช่วยวิญญาณของพวกเขาให้รอดพ้นและปฏิบัติต่อพวกเขาราวกับว่าพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทของท่าน