foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

9. ความอ่อนโยนในการปฏิบัติต่อคนบาป
    เราได้ชี้แนะท่านเป็นอย่างมากให้ต้อนรับคนบาปด้วยความรักและท่าทางที่ดี เหมือนนายแพทย์ที่อ่อนโยน เพื่อไม่ให้พวกเขาตกใจกลัวและหนีห่างจากท่าน เราต้อนรับศักเคียส   มารีย์ มักดาเลนา และหญิงชาวสะมาเรีย ด้วยท่าทางที่ดี
    ท่านยังจำเรื่องหญิงที่ถูกจับขณะล่วงประเวณีได้หรือไม่ เธอมีความละอายในบาปที่ได้กระทำและตกใจกลัวความตาย แต่เราทำให้ผู้กล่าวหาเธอด้วยความกระตือรือร้นที่ผิดต้องสับสน พวกเขาถูกบังคับให้อยู่ในความเงียบ แล้วเมื่อเราถามว่า ไม่มีใครลงโทษเธอเลยหรือ เธอตอบว่า “ไม่มีใครเลย พระเจ้าข้า” เราจึงกล่าวว่า “เราก็ไม่ลงโทษด้วย ไปเถิด และตั้งแต่นี้ไป อย่าทำบาปอีก” (ยน 8:11)
    ท่านก็เป็นคนบาปคนหนึ่งด้วยเช่นกัน และต้องการความเมตตาของเรา เราจะประทานความเมตตาอย่างมากมายให้กับท่าน ดังที่ท่านได้ให้กับคนบาป ตามที่เราได้สัญญาไว้ว่า “เพราะว่าท่านใช้ทะนานใดตวงให้เขา พระเจ้าก็จะทรงใช้ทะนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย” (ลก 6:38)