foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

13. การอบรมเยาวชนที่ต้องการเป็นพระสงฆ์
    ท่านต้องอุทิศตนเองด้วยความกระตือรือร้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่ออบรมเยาวชนที่ต้องการเป็นพระสงฆ์ เยาวชนชายเหล่านี้มีความปรารถนาเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และความดีพร้อม มิใช่เพียงเพื่อตัวของเขาเองเหมือนกับบรรดาคริสตชนทั่วๆ ไปเท่านั้น แต่สำหรับบรรดาผู้ที่พวกเขาจะต้องสอนและทำให้ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนบริการด้วยฐานะสงฆ์ของพวกเขา จงสังเกตความเอาใจใส่เป็นพิเศษที่เราเคยให้บรรดาศิษย์ของเรา เพื่อให้พวกเขากลายเป็นผู้เผยแผ่ธรรมที่ดี เราปรารถนาให้พวกเขาอยู่เคียงข้างเราเสมอ เพื่อจะได้ฟังคำสอนของเรา เพื่อเป็นประจักษ์พยานในเรื่องอัศจรรย์ต่างๆ ของเรา และเรียนรู้คุณธรรมที่จำเป็นสำหรับงานแพร่ธรรมจากเรา
    ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่ท่านพบกับบรรดาสามเณร โดยเฉพาะถ้าท่านเป็นผู้แนะนำวิญญาณของพวกเขา   ต้องเร้าใจพวกเขาให้ไม่ยึดติดกับโลกนี้ และเติมหัวใจของเขาให้เต็มด้วยความรักของเรา จงสนับสนุนพวกเขาให้กลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และทำให้พระศาสนจักรของเราเต็มไปด้วยผู้ศักดิ์สิทธิ์ เหนืออื่นใด จงบำรุงเลี้ยงพวกเขาด้วยศีลมหาสนิท โดยเหตุนี้ พวกเขาต้องเจริญชีวิตเหมือนดั่งทูตสวรรค์บนโลก พวกเขาจึงต้องการอาหารของบรรดาทูตสวรรค์ เพื่อรักษาชีวิตของพวกเขาไว้
    เป็นความจริงดังที่ท่านนักบุญออกัสติน ได้กล่าวไว้ว่า “เมื่อท่านรับประทานอาหารของโลก มันจะเปลี่ยนรูปเป็นเนื้อหนังมังสาของท่าน ในทางตรงข้าม เมื่อท่านรับประทานอาหารจากสวรรค์ ท่านจะถูกเปลี่ยนแปลงให้มีลักษณะเป็นอาหารจากสวรรค์ที่มาจากพระเป็นเจ้า” ถ้าบรรดาสามเณรได้เข้ามาใกล้โต๊ะของเราเป็นประจำ ภายหลังพิธีบวชพระสงฆ์ของเรา พวกเขาจะเห็นดีกับการประกอบพิธีประจำวันบนแท่นบูชาของเรา ผู้อบรมจิตใจและมโนธรรมของเยาวชนแห่งตระกูลเลวีต้องรับผิดต่อเรา เราจะลงโทษผู้อบรมที่เกียจคร้าน ซึ่งทำให้เกิดความล้มเหลวของพระสงฆ์จำนวนมากด้วยตัวเราเอง