แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ศีลล้างบาป

    ดังที่ได้ทราบมาบ้างแล้วว่า ศีลล้างบาปเป็นเสมือนบานประตูบานแรกที่จะนำเราให้เข้ามาเป็นคริสตชนที่สมบูรณ์    มีความจำเป็นอย่างยิ่งตามกฎหมายของพระศาสนจักร
  จากข้อความเชื่อที่บอกว่ามนุษย์เราเกิดมามีบาปกำเนิดติดตัวมาด้วยทุกคน และเมื่อโตขึ้นรู้ความแล้วก็ได้กระทำผิดกระทำบาปด้วยตัวเองอีกมากมายพระเยซูคริสตเจ้าทรงตั้งศีลล้างบาปขึ้นเพื่อชำระล้างให้มนุษย์พ้นจากบาปกำเนิดและบาปที่ทำเองด้วย    มีความหมายถึงการทำให้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้า ให้มีชีวิตใหม่
    ศีลล้างบาปจึงมีอำนาจแห่งการลบล้างบาปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ผู้รับกลายเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรโดยสมบูรณ์ และทำให้สามารถรับศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ได้ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
    ถ้าจะเปรียบศีลล้างบาปกับศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ศีลล้างบาปเปรียบเหมือนประตูหน้าบ้านที่ทุกคนในบ้านจะต้องผ่านเข้ามาเป็นอันดับแรก เพื่อเข้าไปยังห้องต่างๆ (ศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ) ภายในบ้าน    ดังนั้น ศีลล้างบาปจึงเป็นเงื่อนไขจำเป็นที่ทุกคนจะต้องรับก่อนที่จะได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ
    การเป็นคริสตชนจึงจำเป็นต้องรับศีลล้างบาปเสมอ ศีลล้างบาปนี้จะทำให้มนุษย์มีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้า หรือ ที่เราเรียกว่า “มีชีวิตพระ” อันหมายถึง การเป็นอวัยวะของพระเยซูคริสตเจ้าและพระศาสนจักรอย่างแท้จริงและศีลล้างบาปจะทำไห้เราได้รับการประทับตราอันไม่รู้เลือนในชีวิต คือ เราจะเป็นคริสตชนตลอดไป     แม้ภายหลังเราอาจจะหลงลืมพระเป็นเจ้าไปก็ตาม ศีลล้างบาปจึงเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่รับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
    ดังที่ได้เคยกล่าวไปแล้วว่า ศีลศักดิ์สิทธิ์มีองค์ประกอบสำคัญ คือ เครื่องหมายภายนอก และ บทภาวนาประจำศีล    สำหรับศีลล้างบาปเครื่องหมายภายนอกที่สำคัญก็คือ การเทน้ำบนศีรษะของผู้รับศีล และประกอบกับบทภาวนาว่า “...ข้าพเจ้าล้างท่าน เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต”     การกระทำดังกล่าวเป็นเครื่องหมายของการชำระล้าง เพราะน้ำคือสิ่งที่ใช้ชำระล้างความสกปรกให้หมดไป มีความหมายลึกลงไปถึงการชำระชีวิต (ทั้งกายและวิญญาณ) ของผู้รับศีลให้ปราศจากบาปและความผิดต่างๆ  ให้มีชีวิตพ้นจากความตายฝ่ายวิญญาณ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
สาระบางประการที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับศีลล้างบาป
    1. ผู้โปรดศีลล้างบาป    โดยปกติจะเป็นพระสงฆ์ แต่ในกรณีจำเป็นอาจเป็นคริสตชนคนใดคนหนึ่งก็ได้    โดยให้ถือตามความเหมาะสม เช่น ไม่มีพระสงฆ์ก็อาจจะเป็น นักบวช บราเดอร์ ซิสเตอร์ ครูคำสอน หรือ สัตบุรุษที่ศรัทธาเป็นที่นับถือของสังคม    แต่ต้องเป็นคริสตชนคาทอลิกด้วยและต้องมีความตั้งใจจริงๆ ที่จะโปรดศีลล้างบาป
    2. ผู้รับศีลล้างบาป    เราแยกแยะผู้รับศีลล้างบาปได้เป็น 2 ประเภท คือ
       ก. ผู้ที่เป็นทารก    หมายถึง เด็กที่เกิดมาในครอบครัวคาทอลิก เมื่อเขาแข็งแรงแล้ว (โดยประมาณ 3 เดือน) บิดามารดาจะต้องนำเขาไปขอรับศีลล้างบาปกับพระสงฆ์ เพราะหน้าที่สำคัญประการหนึ่งในฐานะบิดา-มารดา เมื่อโตขึ้นเราเรียกเด็กๆ เหล่านี้ว่า “คริสตังนอน” สาเหตุก็มาจากการที่มีคนอุ้มมาให้ล้างบาปหรือ นอนรับศีลล้างบาปนั่นเอง
       ข. ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ (รู้ความแล้ว)    โดยปกติเมื่อเด็กๆ ที่โตขึ้นมาจนรู้ความแล้ว เขาจะต้องเรียนคำสอน ต้องปฏิบัติศาสนกิจ คือ สวดภาวนา ร่วมพิธีกรรมได้ด้วยตัวเอง ต้องมีความเชื่อตามที่พระศาสนจักรสอน ซึ่งสรุปอยู่ใน “บทข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า” และตัวสินใจด้วยตัวเองที่จะรับศีลล้างบาป เราเรียกคริสตชนคาทอลิกประเภทนี้ว่า “คริสตังยืน” สาเหตุก็เพราะเขาเดินเข้าไปล้างลาปด้วยตัวของเขาเอง หรือ เข้าใจง่ายๆ คือ ยืนรับศีลล้างบาป
    3. พ่อ-แม่อุปถัมภ์ (พ่อแม่ทูนหัว)    พระศาสนจักรเรียกร้องให้ผู้รับศีลล้างบาปทุกคนต้องมีพ่อ-แม่อุปถัมภ์ คือ ต้องมีผู้คอยดูแลแนะนำให้ผู้รับศีลล้างบาปเติบโตขึ้นในความเชื่อและการเป็นคริสตชนคาทอลิกที่ดี    โดยปกติจะเป็นเพศเดียวกับผู้รับศีลล้างบาป และ อายุมากกว่าผู้รับศีลล้างบาปพอสมควร  ทั้งนี้ เพื่อจะได้สามารถดูแลชี้แนะลูกทูนหัวของตนได้ และป้องกันปัญหาชู้สาวที่อาจจะเกิดขึ้นได้    การเลือกพ่อ-แม่อุปถัมภ์จึงควรเป็นผู้ที่รู้จักมักคุ้นและเป็นที่เคารถนับถือของผู้รับศีลด้วย    เป็นผู้ที่มีความเชื่อ ความศรัทธา สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนอื่นได้
    4. ชื่อนักบุญประจำตัว    เวลารับศีลล้างบาป ทุกคนจะต้องเลือกนักบุญองค์ใดองค์หนึ่งเป็นชื่อนักบุญประจำตัว    ถ้าเป็นทารกบิดา-มารดาหรือผู้ใหญ่จะเป็นคนเลือกให้ หรือ ถ้าผู้ล้างบาปเป็นผู้ใหญ่ อาจจะเลือกด้วยตัวเอง  โดยศึกษาประวัติของนักบุญที่ตนชื่นชอบและเป็นแบบอย่างสำหรับตนเองก็ยิ่งดี  โดยปกติก็จะเลือกนักบุญที่เป็นเพศเดียวกับตนเอง    แต่พระศาสนจักรก็มิได้ห้ามเลือกนักบุญที่เป็นเพศตรงข้ามกับตนเอง    ที่สำคัญเขาต้องรู้จักรประวัติของท่านนักบุญประจำตัวของตนเองอย่างดี เพื่อเลียนแบบอย่างและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่าน
    5. ทะเบียนล้างบาป    ผู้ที่รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนต้องได้รับการบันทึกประวัติและสถานภาพไว้ที่วัดของตนและถือเป็นหลักฐานสำคัญในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ     เราจึงถูกเรียกร้องให้นำใบสำเนาศีลล้างบาป ไปแสดงและต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน    ทังนี้เพราะเหตุผลดังที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้ว
    6. พิธีอื่นๆ ที่แทนศีลล้างบาป    ในกรณีที่จำเป็นจริงๆ ที่ไม่สามารถจะรับศีลล้างบาปได้ ยังมีพิธีที่ถือว่าเป็นเสมือนศีลล้างบาปได้ คือ
       ก.พิธีล้างบาปด้วยเลือด    คือ การเป็นมรณสักขี เช่น คนหนึ่งมีความเชื่อในพระเป็นเจ้าแล้ว แต่ไม่มีโอกาสรับศีลล้างบาปแบบธรรมดา ถูกทำร้ายและตายยืนยันความเชื่อ
       ข. พิธีล้างบาปด้วยความปรารถนา    คือ การแสดงเจตนาความรัก ความเชื่อในพระเป็นเจ้าอย่างมั่นคง และไม่มีโอกาสรับศีลล้างบาป อยู่ในสถานะกำลังจะตาย แต่หาผู้โปรดศีลไม่ได้ เช่น เรือกำลังจะจม เครื่องบินกำลังจะตก ฯลฯ
ศีลล้างบาป   
    เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องเอาใจใส่และกระทำให้ดีที่สุด ให้ถูกต้องตามคำสอนของพระศาสนจักร ทุกคนในที่นี้หมายถึงบรรดาผู้อภิบาล พระสงฆ์ ครูคำสอน บิดา-มารดา ผู้ปกครอง และผู้รับศีลฯ เอง    เพราะดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นเสมือนประตูหน้าบ้าน ที่จะทำให้เราเข้าในห้องต่างๆ ภายในบ้านได้ ให้เราได้รับพระพรที่จำเป็นของชีวิตตามมาอีกมากมาย

ที่มา : หนังสือ หลักธรรมคำสอนคาทอลิก (คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม)

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 11:11-15) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในหมู่ผู้ที่เกิดจากหญิง ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอห์นผู้ทำพิธีล้าง ถึงกระนั้น ผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอห์น ตั้งแต่สมัยของยอห์นผู้ทำพิธีล้างจนถึงวันนี้ อาณาจักรสวรรค์ต้องการความอดทนและความพยายาม ผู้ที่ใช้ความอดทนและความพยายามเท่านั้นจึงจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ ประกาศกทั้งหลายและธรรมบัญญัติต่างประกาศพระวาจาถึงสมัยของยอห์น ถ้าท่านทั้งหลายยอมเชื่อ ยอห์นนี่เองคือประกาศกเอลียาห์ซึ่งจะต้องมา...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 9 ธันวาคม “พระอาจารย์ของท่านจะไม่ซ่อนพระองค์อีก ตาของท่านจะเห็นพระอาจารย์ ” (อสย 30 : 20) ใครคือพระอาจารย์ของท่าน? บทไตร่ตรอง ครูที่แท้จริงของท่านคือผู้ที่สั่งสอนท่านด้วยข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้า ครูคือที่ปรึกษาของท่านที่จะนำเอาส่วนที่ดีที่สุดของท่านออกมา...
วันพุธ สมโภชพระนางมารีย์พรหมจารีผู้ปฏิสนธินิรมล พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา(ลก 1:26-38) เมื่อนางเอลีซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเร็ธ มาพบหญิงพรหมจารีคนหนึ่งซึ่งหมั้นอยู่กับชายชื่อโยเซฟ ในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด หญิงพรหมจารีผู้นั้นชื่อมารีย์ ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่า “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่าน” เมื่อทรงได้ยินถ้อยคำนี้ พระนางมารีย์ทรงวุ่นวายพระทัยมากทรงถามพระองค์เองว่า คำทักทายนี้หมายความว่ากระไร แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 8 ธันวาคม “จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า” (ลก 1 : 47) พระนางมารีย์ทรงมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า บทไตร่ตรอง พระนางมารีย์ สตรีผู้กอปรด้วยปรีชาญาณได้เปิดเผยดวงวิญญาณของพระนางว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ที่เฝ้ารอด้วยใจจดจ่อในยามค่ำคืนอันมืดมิด เพื่อรอคอยการเสด็จมาของพระบุตรผู้ทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง...
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 18:12-14) “ท่านทั้งหลายคิดอย่างไร ถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัว แล้วแกะตัวหนึ่งบังเอิญหลงทาง...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 7 ธันวาคม “ทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจจากบัลลังก์...
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 5:17-26) เวลานั้น ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังทรงสั่งสอน บรรดาชาวฟาริสีและนักกฎหมายซึ่งมาจากทุกหมู่บ้านในแคว้นกาลิลีและจากกรุงเยรูซาเล็มนั่งอยู่ที่นั่นด้วย...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 6 ธันวาคม “ผู้ใดฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเราและปฏิบัติตาม...

คริสต์มาสและประเพณี

สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า โดย Francesca Pollio ระหว่างช่วงเทศกาลคริสต์มาส...
พิธีเสกหรือการขอพรพระเจ้า เพื่ออวยพรมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าในบ้าน
พิธีเสกหรือการขอพรพระเจ้า เพื่ออวยพรมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าในบ้าน มาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าประกอบด้วยเทียนสี่เล่มและกิ่งไม้สีเขียวที่สานกันเป็นวงกลม ก่อนที่จะจุดเทียนเล่มแรก ให้สมาชิกในครอบครัวรวมตัวกันให้พร้อมสำหรับการเสกมาลัยนี้...

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

คริสต์มาส re
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง คริสต์มาส กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ คริสต์มาส ประวัติและประเพณี วีดีทัศน์ เทศกาลพระคริสตสมภพ...
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า re
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ เรื่องเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ประกอบด้วย บทเพลง เชิญเสด็จพระมหาไถ่...
พระจิตเจ้าคือใคร resize
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง พระจิตเจ้า กิจกรรมที่ 1...
ซีนอด 2021
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ซีนอด 2021-2023 กิจกรรมที่...
ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ 2
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ...
เรื่องอุปมา 1
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง อุปมาหรือนิทานเปรียบเทียบ กิจกรรมที่ 1...
เดินรูป 14 ภาค
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เดินรูป 14 ภาค...
พระเยซูเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง พระภารกิจของพระเยซูเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม กิจกรรมที่ 1...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้เพราะพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งเราขับร้องประกาศว่า ‘พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์’...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีเอกภาพ
815 อะไรเป็นสายสัมพันธ์ของเอกภาพนี้ เหนือสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักซึ่ง “รวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์” (คส...
อะไรเป็นเครื่องหมายที่สำคัญๆของพระศาสนจักร
811 “นี่คือพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า ที่เราประกาศในสูตรประกาศความเชื่อว่าเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

Lord's Day
เราเรียก วันอาทิตย์ ว่าเป็นวันของพระเจ้า ในวันนี้เรานมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการเฉลิมฉลองพิธีศีลมหาสนิท อีกทั้งยังเป็นวันที่เรียกว่า วันสับบาโต ด้วย
Lord
องค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นพระนามแห่งความเคารพ เมื่อเราขานพระนามพระเยซูเจ้าว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า นั่นเป็นความหมายที่แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
Liturgy of the Word
ภาควจนพิธีกรรม เป็นส่วนหนึ่งของพิธีบูชาขอบพระคุณ เมื่อเรารับฟังบทอ่าน พระวาจาของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ และรับฟังการอธิบายในบทเทศน์
The Liturgy of the Hours
พิธีกรรมทำวัตร เป็นการภาวนาประจำวันของพระศาสนจักร เราสวดบทพิธีกรรมทำวัตรด้วยบทอ่านจากพระคัมภีร์ในเวลาต่างๆ...
The Liturgy of the Eucharist
พิธีกรรมภาคศีลมหาสนิท เป็นส่วนหนึ่งของพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นการระลึกถึงและโมทนาคุณแห่งการอุทิศถวายพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า
Liturgy
พิธีกรรม หมายถึง “การนมัสการร่วมกัน”...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระวาจาหนุนใจ - ปรีชาญาณ
สภษ. 22:3 คนเฉลียวฉลาดเห็นอันตรายและซ่อนตัว แต่คนขาดสติเดินต่อไป และรับอันตรายนั้น...
พระวาจาหนุนใจ - การภาวนา
มธ. 6:6-7 ส่วนท่าน เมื่ออธิษฐานภาวนา จงเข้าไปในห้องส่วนตัว...
พระวาจาหนุนใจ - ความมานะอุตสาหะ ความมุ่งมั่น
ฮบ. 10:10 โดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์ เดชะการถวายพระวรกายของพระองค์เป็นการบูชาที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำแต่เพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไป กท....
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ สันติ
มธ. 5:9 ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า...
พระวาจาหนุนใจ - ความเพียรทน
ลก. 8:15 ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ ยึดพระวาจาไว้ด้วยความพากเพียรจนเกิดผล ฮบ....
พระวาจาแห่งปรีชาญาณสำหรับเยาวชน - ฝึกควบคุมตนเอง
อฟ. 4:29 ​จง​อย่า​พูด​คำ​เลวร้าย​ใดๆ เลย จง​พูด​แต่​คำ​ดีงาม​เพื่อ​ช่วย​กัน​เสริมสร้าง​ผู้อื่น​ตาม​โอกาส​และ​เพื่อให้​เกิด​ประโยชน์​แก่​บรรดา​ผู้​ได้ยิน​ได้​ฟัง...

ประวัตินักบุญ

St. Francis Xavier 3
วันที่ 3 ธันวาคม ฉลองนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ พระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง ( St. Francis Xavier, Priest, memorial ) ความคิดที่ว่าในแผนการของพระเจ้าจะทรงทำให้ท่านได้กลายเป็นหนึ่งในบรรดานักบุญมิชชันนารีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ตามแบบอย่างของนักบุญเปาโล อัครสาวก นั้นไม่เคยอยู่ในหัวขุนนางหนุ่มชาวบาสก์ (Basque) ผู้นี้เลย...
15162397632732
วันที่ 30 พฤศจิกายน ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก (St. Andrew Apostle, feast) นักบุญอันดรูว์ ซึ่งชื่อภาษากรีกของท่านมีความหมายว่า "กล้าหาญแบบผู้ชาย" เป็นบุตรของโยนาห์ เป็นน้องของนักบุญเปโตร และทั้งคู่มีอาชีพเป็นชาวประมงของเมืองคาเปอรนาอุม อยู่ชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี แรกเริ่มเขาเป็นศิษย์ของยอห์น บัปติสต์ เมื่อยอห์น บัปติสต์ชี้ไปที่พระเยซูเจ้าว่าเป็นพระเมสสิยาห์...
15129776297901
24 พฤศจิกายน ระลึกถึง นักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์และเพื่อนๆมรณสักขีชาวเวียดนาม (SS. Andrew Dung-Lac, Priest, and Companions, Martyrs, memorial) เวียดนาม (ในอดีตขณะนั้นแบ่งอาณาจักรเป็น 3 ส่วน) ได้รับความเชื่อเป็นคริสตชนโดยผ่านทางชาวโปรตุเกส สำนักแพร่ธรรมแรกได้ถูกเปิดขึ้นที่เมืองดานัง...
15118784841887
22 พฤศจิกายน ระลึกถึง นักบุญเซซีลีอา พรหมจารีและมรณสักขี (C.250-) ( St. Cecilia, Virgin & Martyr, memorial ) นักบุญเซซีลีอา เกิดในตระกูลขุนนางในโรม ประมาณปลายศตวรรษที่ 2 ภายใต้สมัยจักรพรรดิ อเล็กซานเดอร์...

CCBKK Channel

youtube1

Kamson TikTok

tiktok

Facebook CCBKK

Kamson BKK Update!!

ไบเบิลไดอารี่ เดือนธันวาคม

BD 2021 front re

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

วิชาคริสต์ศาสนา

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

วิชาจริยศึกษา

book poster02 re

พระวาจาแห่งคุณธรรม

พระวาจาแห่งคุณธรรม1


  พระวาจาแห่งคุณธรรม2


พระวาจาแห่งคุณธรรม3

 

สถิติเยี่ยมชม (22-2-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4456
11323
49195
114112
309973
23943803
Your IP: 54.198.139.112
2021-12-09 11:04

สถานะการเยี่ยมชม

มี 144 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์