แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ศีลกำลัง

    เมื่อพูดถึงศีลกำลัง เราคิดถึงพิธีกรรมที่มีพระสังฆราชเป็นผู้โปรดศีลนี้ และเป็นที่มาของพระคุณความช่วยเหลือ ซึ่งทำให้เราเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน    นั่นคือ เราจะคิดถึงพระคุณหรือพระพรของพระจิตเจ้า 7 ประการ
  ศีลกำลังจึงเป็น “เครื่องมือ” หรือ “อุปกรณ์” ที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราในการต่อสู้กับการประจญล่อลวง
    พระเยซูคริสตเจ้าทรงตั้งศีลกำลังและมอบอำนาจนี้ให้แก่บรรดาอัครสาวก (กจ 8  17-24)     อำนาจแห่งการโปรดศีลกำลังตามปกติจึงเป็นของพระสังฆราชเท่านั้น หรือ พระสังฆราชอาจมอบอำนาจนี้ให้พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งกระทำแทนเป็นครั้งๆ ไปก็ได้
    หลังจากที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วบรรดาคริสตชนยังคงต้องเจริญชีวิตต่อไปในโลกและจะต้องเผชิญกับการประจญล่อลวงต่างๆ มากมาย    ด้วยเหตุนี้ องค์พระเยซูคริสตเจ้าจึงทรงตั้งศีลกำลังขึ้นเพื่ออัญเชิญพระจิตเจ้ามาประทับอยู่กับพวกเขา    เพื่อพวกเขาจะมีความเข้มแข็งในการต่อสู้กับการประจญล่อลวงต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
    พระคุณของพระจิตเจ้าที่ทรงประทานให้แก่ผู้รับศีลกำลังสรุปได้ 7 ประการ คือ
•    พระดำริ    เป็นพระพรที่โปรดให้เรารู้และเข้าใจถึงความรักและพระเมตตาของพระเป็นเจ้า หรือ พูดง่ายๆ คือ ซึ้งในความรักของพระองค์นั่นเอง
•    สติปัญญา    เป็นพระพรที่โปรดให้เรามีความเข้าใจและยอมรับในข้อความเชื่อ รวมไปถึงกฎบทบัญญัติที่ต้องปฏิบัติ คือ การกระทำตามตามน้ำพระทัยของพระองค์
•    ความคิดอ่าน    เป็นพระพรที่โปรดให้เราได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์ในกรณีที่ยากลำบากหรือหมายถึงพระพรที่ทำให้เรามีมโนธรรมที่เที่ยงตรงนั่นเอง
•    กำลัง        คือ พระพรแห่งความกล้าหมายที่ทำให้เราเข้มแข็งในการต่อสู้กับการประจญล่อลวง กับศัตรูฝ่ายวิญญาณซึ่งหมายกถึงความโลภ โกรธ หลง และกิเลสตัณหาทีมีอยู่ในตัวเราเป็นสำคัญ
•    ความรู้    เป็นพระพรแห่งสติปัญญาที่ชักนำเราให้รู้แจ้ง เห็นจริง เข้าใจในคำสอนของพระศาสนจักรอย่างถูกต้อง
•    ความศรัทธา    เป็นพระพรที่โปรดให้เรามีความเชื่อ ความวางใจในพระเป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ
•    ความยำเกรง    คือ พระพรที่โปรดให้เรารู้จักที่จะกราบนมัสการสรรเสริญพระเป็นเจ้า ระมัดระวังตน ไม่กระทำสิงที่ขัดเคืองพระทัยของพระองค์ และพยายามที่จะกระทำตามน้ำพระทัยเสมอ
สาระบางประการเกี่ยวกับศีลกำลังที่ควรทราบ
    1. ผู้โปรดศีลกำลัง    เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของพระสังฆราช และพระสังฆราชอาจมอบอำนาจนี้ให้แก่พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้
    2. ผู้รับศีลกำลัง    ปกติจะเป็นผู้ที่โตพอสมควรแล้ว โดยนิยมให้รับหลังที่ได้รับศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาปแล้ว คือ อายุประมาณ 12 ปีขึ้นไป (ประมาณ ป.6) และนิยมโปรดศีลกำลังให้ทันที่พร้อมกับศีลล้างบาปในกรณีที่ผู้รับศีลล้างบาปเป็นผู้ใหญ่แล้ว
    3. พ่อแม่อุปถัมภ์    ตามประเพณีปฏิบัติจะมีพ่อแม่อุปถัมภ์สำหรับผู้รับศีลกำลัง เช่นเดียวกับเวลารับศีลล้างบาป ส่วนพ่อแม่อุปถัมภ์จะเป็นคนเดียวกันกับศีลล้างบาปหรือไม่ ไม่มีข้อกำหนดใดๆ คุณสมบัติต่างๆ ของพ่อแม่อุปถัมภ์ในศีลกำลังก็ทำนองเดียวกันกับศีลล้างบาป
    4. เครื่องหมายภายนอกและบทภาวนา    เครื่องหมายภายนอกที่สำคัญของศีลกำลัง คือ การปกมือของพระสังฆราชเหนือผู้รับศีล        หมายถึงการอัญเชิญพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับในชีวิตของผู้รับศีล พร้อมทั้งคำภาวนาของพระสังฆราชขณะที่ปกมือเหนือผู้รับศีล และเครื่องหมายภายนอกที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเจิมน้ำมันคริสมา บนหน้าผากของผู้รับศีล    ลักษณะทั้ง 2 ประการนี้ ยังมีความหมายถึงการแต่งตั้งให้เป็นทหารของพระคริสตเจ้า ที่จะต้องต่อสู้กับปีศาจ ความบาป และความไม่ดีต่างๆ อีกด้วย
    ก่อนที่จะรับศีลกำลังผู้รับศีลกำลังจึงต้องได้รับความรู้ความเข้าใจในศีลนี้อย่างดี และจะต้องเตรียมตัวอย่างดีด้วยการสวดภาวนา ฟื้นฟูจิตใจ ต้องอยู่ในสถานะพระหรรษทาน คือ ปราศจากบาป จึงต้องมีการรับศีลอภัยบาปเสียก่อน
    พระศาสนจักรมิได้บังคับว่าทุกคนจะต้องรับศีลกำลัง แต่อย่างไรก็ดีถ้าไม่มีเหตุผลหรืออุปสรรคใดๆ คริสตชนคาทอลิกทุกคนพึงรับศีลกำลัง เพราะจะมีพระพรที่จำเป็นมากมายสำหรับชีวิตดังได้กล่าวไปแล้ว    และศีลกำลังนี้เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรับได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต... ดังเหตุผลที่ได้กล่าวไปแล้วเช่นกัน

ที่มา : หนังสือ หลักธรรมคำสอนคาทอลิก (คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม)

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 11:5-13) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า “สมมติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ให้ฉันขอยืมขนมปังสักสามก้อนเถิด เพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้เขากิน’ สมมติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่า...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 279 ข้อบังคับสำหรับวันอาทิตย์ (CCC ข้อ 2180-2183) ‘วันอาทิตย์เป็นวันแห่งพระพร เพราะเป็นวันเริ่มต้นการเนรมิตสร้าง... เป็นวันที่สวรรค์และแผ่นดินชื่นชมยินดีและการเนรมิตสร้างทั้งหมดเต็มไปด้วยความสว่าง วันอาทิตย์คือวันแห่งพระพรเพราะเป็นวันที่ประตูสวรรค์เปิดให้อาดัมและบรรดาผู้ถูกเนรเทศได้เข้าไปโดยปราศจากความกลัว’ (Syriac...
วันพุธ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 11:1-4) วันหนึ่ง พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง เมื่อทรงอธิษฐานจบแล้ว ศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า โปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิด” พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนา...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 278 พิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ (CCC ข้อ 2177-2179) ‘…(บรรดาคริสตชน)... ชุมนุมกันก่อนรุ่งอรุณในวันที่กำหนดไว้ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระคริสตเจ้า องค์พระเจ้า’ (Pliny...

คำสอนสำหรับเยาวชน YOUCAT

25 . ทำไมความเชื่อต้องมีคำจำกัดความและรูปแบบ ความเชื่อไม่ใช่คำที่ว่างเปล่า แต่เป็นความจริง ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ได้มีการเขียนบทยืนยันความเชื่อรูปแบบต่าง...
24. ความเชื่อของฉัน เกี่ยวข้องกับพระศาสนจักรอย่างไร ไม่มีใครสามารถมีความเชื่อได้โดยลำพังตนเอง เหมือนที่ไม่มีใครสามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียงลำพังคนเดียว เรารับความเชื่อมาจากพระศาสนจักร และดำเนินชีวิตความเชื่อ...
23. มีความขัดแย้งกันระหว่างความเชื่อและวิทยาศาสตร์หรือไม่ ไม่มีความขัดแย้งกันอย่างเด็ดขาดระหว่างความเชื่อและวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นไม่ได้ที่จะมีความจริงสองชนิด (159) ไม่มีความจริงเรื่องความเชื่อประการใดที่จะไปแข่งขันกับความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ ความจริงมีเพียงประการเดียว...
22. บุคคลจะแสดงออกถึงความเชื่ออย่างไร ผู้มีความเชื่อแสวงหาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า และพร้อมที่จะเชื่อทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงพระองค์เอง (เปิดเผย) ต่อเขา (150-152)...

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

Blessed Nicolas
แผนภูมิความรู้ สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ประกอบด้วย 1. สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด...
พิธีบูชาขอบพระคุณ re
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหมายของลําดับพิธีและขั้นตอนต่างๆ ในพิธีมิสซา (บูชาขอบพระคุณ) แผนภูมิความรู้ ประกอบด้วย สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหมายของลําดับพิธีและขั้นตอนต่างๆ...
ความสุขแท้จริง re
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความสุขแท้จริง (บุญลาภ 8 ประการ) แผนภูมิความรู้ ประกอบด้วย 1. อธิบายพระวรสารนักบุญมัทธิว...

ประมวลภาพกิจกรรม

ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ “หนังสือกิจการอัครสาวก”
ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 ก.ค. – 27 ส.ค. 2022 (8 ครั้ง) เวลา 9.00 – 12.00 น....
คำสอนสัญจร สัปดาห์พระคัมภีร์
โครงการคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์พระคัมภีร์ "หนังสืออพยพ" วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2022 เวลา 9.00 – 16.00...

สวดสายประคำ

สายประคํานําชีวา ความศรัทธาจากบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ สายประคํา นั้นเป็นดั่งอาวุธครบมือ ภาวนาด้วยความเชื่อมั่น...
ชาวคาทอลิกกว่า 400 คน ในเดนเวอร์ (Denver)...
เดือนตุลาคม เดือนแห่งแม่พระลูกประคำ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญชวนพี่น้องทุกครอบครัว...
คลิ๊กที่รูปภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านในวันนี้
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านในวันนี้ พระ​วาจา​ของ​พระองค์​เป็น​โคม​ส่อง​ทาง​ของ​ข้าพ​เจ้า เป็น​แสง​สว่าง​ส่อง​ทางเดิน​ให้​ข้าพ​เจ้า (สดด 119:105) ภาวนาวอนขอความสว่างจากพระองค์...
พระวาจาหนุนใจ – บาป
พระวาจาหนุนใจ – บาป อสย. 1:18 พระยาห์เวห์ตรัสว่า...
พระวาจาหนุนใจ - ความเข้าใจ
สภษ. 2:5-6 ลูกก็จะเข้าใจความยำเกรงพระยาห์เวห์ และจะพบความรู้จักพระเจ้า เพราะพระยาห์เวห์ประทานปรีชาญาณ ความรู้และความเข้าใจออกมาจากพระโอษฐ์...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้เพราะพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งเราขับร้องประกาศว่า ‘พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์’...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

Reconciliation
การคืนดีเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เฉลิมฉลองของขวัญแห่งการอภัยของพระเจ้า การกลับใจหาพระเจ้าและชีวิตของพระศาสนจักร
psalm
เพลงสดุดี เป็นบทเพลงแห่งการสรรเสริญพระเจ้า หนังสือเพลงสดุดีในพระคัมภีร์มีทั้งหมด 150...
Protestant
โปรเตสแตนท์ คือ คริสตชนคนหนึ่งที่มิได้อยู่ในนิกายโรมันคาทอลิก

ประวัตินักบุญ

16887974062963
4 ตุลาคม ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี [St. Francis of Assisi (C. 1181 - 1226)] นักบุญฟรังซิส เกิดที่เมืองอัสซีซี ประเทศอิตาลี...
St Thérèse of the Child Jesus 1
1 ตุลาคม ระลึกถึงนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู พรหมจารี และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร (St Thérèse of the Child Jesus, Virgin & Doctor,...
The Holy Archangels 1
29 กันยายน ฉลองอัครทูตสวรรค์ มีคาเอล กาเบรียล และ ราฟาเอล (The Holy Archangels Michael, Gabriel and Raphael, feast)...

CCBKK Channel

youtube1

Kamson TikTok

tiktok

Facebook CCBKK

วันละหนึ่งนาทีกับ น.โยเซฟ

St.Joseph 2021

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ccc thai web

คู่มือการศึกษา YOUCAT

youcatstudy

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (22-2-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
8177
26703
72368
82538
488220
27877276
Your IP: 3.215.190.193
2022-10-06 14:26

สถานะการเยี่ยมชม

มี 172 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์