ระดับที่ 2
ฐานงานที่  2 : ฉันจะเจริญตามรอยพระเยซูเจ้าด้วยการทำสิ่งที่พอพระทัยพระบิดาเจ้า